Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Modernizacja miejsca wypoczynku, a zwrot VAT

Pewna Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach PROW. W ramach projektu zostało zmodernizowane miejsce wypoczynku - utworzono plażę piaszczystą, ławostoły, dach wiaty, balustrady i oświetlenie. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy oraz ze środków pozyskanych z funduszy europejskich. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje VAT-7.

Nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ efektem przedsięwzięcia jest miejsce wypoczynku, które nie będzie służyło działalności opodatkowanej. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Gmina będzie zarządcą tej budowli i nie będzie pobierać opłat z tytułu jej użytkowania - wskazał Wnioskodawca.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy realizując projekt pn.: „…”, Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków wynikających z faktur VAT dokumentujących usługi jakie zostaną dokonane?

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje

Gmina otrzymała odpowiedź, że nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z wydatków dokumentowanych fakturami VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie w jakim towary lub usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych. Ponieważ Gmina nie będzie pobierać opłat za użytkowanie miejsca wypoczynku, nie będzie to czynność opodatkowana, dlatego również nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego.

"Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak Państwo wskazali – nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym, nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym, nie przysługuje Państwu z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że nie przysługuje Państwu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn.: „...”, ponieważ nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie są wykorzystywane przez Państwa do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Gmina nie ma prawa obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wydatków związanych z realizacją projektu. Gmina nie pobiera opłat za użytkowanie miejsca wypoczynku, które jest efektem projektu, co uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.541.2023.1.SM