Dyrektor KIS potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych a zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców (prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów.

Świadczenie usług transportu międzynarodowego

W złożonym wniosku podatnik opisał swoją działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług transportu międzynarodowego, gdzie sam jest właścicielem firmy oraz kierowcą. Wykonywane przez niego usługi transportowe są podróżami służbowymi, które odbywają się na terenie Unii Europejskiej.

Podatnik zapytał: Czy Wnioskodawca, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą-właściciel firmy, świadczący usługi transportowe osobiście w charakterze właściciela-kierowcy w transporcie międzynarodowym na rzecz innego podmiotu, odbywając w związku z wykonywaniem tych usług krajowe i zagraniczne podróże służbowe, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej wartość diet z tytułu podróży służbowych odbywanych przez niego, tj. właściciela-kierowcę, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej), biorąc pod uwagę zmiany w przepisach, tj. dodanie art.21b w ustawie o czasie pracy kierowców obowiązującego od 2 lutego 2022 r. na mocy ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

Wartość diet z tytułu podróży służbowych może być kosztem

W odpowiedzi na postawione pytanie, Dyrektor KIS stwierdził, że właściciel-kierowca prowadzący działalność gospodarczą w transporcie międzynarodowym ma prawo uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych.

"Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeżeli wydatki z tytułu diet za czas przebywania Pana w podróży służbowej zarówno w Polsce, jak i za granicą, spełniać będą przesłanki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z tej działalności, to ma Pan prawo zaliczyć poniesione z tego tytułu wydatki do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże wyłącznie w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, tj. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wniosek dla pytającego jest taki, że jako właściciel-kierowca prowadzący działalność gospodarczą w transporcie międzynarodowym, ma on prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.797.2022.1.AD