Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że w związku z brakiem odpowiedniego dokumentu celno-skarbowego, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, do przedmiotowej usługi nie będzie miała zastosowania stawka 0% VAT.

Transport towarów z Wielkiej Brytanii do Polski a VAT

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą od 2007 r., zajmując się głównie usługami transportowymi. Jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Planuje wykonywać transport towarów z Wielkiej Brytanii do Polski na rzecz polskiego kontrahenta. Przesyłki będą docierać do magazynu w Polsce, a następnie polski kontrahent dokona odprawy celnej. Do podstawy opodatkowania w urzędzie celnym transportowanego towaru kontrahent będzie wykazywał fakturę od wnioskodawcy za usługę transportową plus swoją marżę. Przyszły odbiorca chce, aby dokonując transportu towaru z Wielkiej Brytanii do Polski na rzecz polskiego kontrahenta, wnioskodawca zastosował stawkę 0%.

Wnioskodawca będzie miał dokumenty, z których będzie wynikać przekroczenie granicy z państwem trzecim (dokument CMR podpisany przez firmę angielską i polską oraz dokument celny ZC299, z którego wynika miejsce nadania towaru do miejsca przeznaczenia). Będzie posiadał również dokument celny ZC299, ale nie wynika z niego jednoznacznie, że wartość świadczonych usług transportowych została włączona do podstawy opodatkowania importowanych towarów. Transport towarów z Wielkiej Brytanii do Polski będzie odbywał się na rzecz podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy dokumenty CMR, poświadczone zgłoszenie celne ZC299 i oświadczenie od kontrahenta o włączeniu do podstawy opodatkowania towaru jego faktury za transport są wystarczającymi dokumentami do zastosowania stawki 0% za usługę transportową z Wielkiej Brytanii do Polski.

Brak możliwości zastosowania stawki 0% dla usługi międzynarodowego transportu towarów

Dyrektor KIS po zapoznaniu się z przedstawionym opisem sprawy oraz analizie obowiązującego stanu prawnego wskazuje, że do świadczonych przez wnioskodawcę usług transportu towarów nie będzie mogła znaleźć zastosowania stawka 0% VAT. Warunkiem koniecznym do zastosowania przedmiotowej stawki, zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, jest przedstawienie dokumentów poświadczonych przez urząd celno-skarbowy, potwierdzających fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania importowanych towarów.

W wymienionych przez wnioskodawcę dokumentach, w tym w zgłoszeniu celnym ZC299, nie znajduje się jednoznaczne potwierdzenie spełnienia tego warunku. Oświadczenie od kontrahenta, mimo iż zawiera informacje o włączeniu usługi transportowej do podstawy opodatkowania, nie jest dokumentem poświadczonym przez urząd celno-skarbowy, a więc nie spełnia wymogów art. 83 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy.

Z uwagi na powyższe organ podatkowy stwierdził, że dokumenty CMR, poświadczone zgłoszenie celne ZC299, z którego nie wynika jednoznacznie, że wartość świadczonych usług transportowych została wliczona do postawy opodatkowania importowanych towarów i oświadczenie od kontrahenta o włączeniu do podstawy opodatkowania towaru wnioskodawcy faktury za transport nie są wystarczającymi dokumentami do zastosowania stawki 0% za usługę transportowa z Wielkiej Brytanii do Polski.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.236.2022.2.AKS