Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że jeśli czynność udzielenia pożyczki przez spółkę podlega opodatkowaniu VAT i korzysta ze zwolnienia od tego podatku, na pożyczkobiorcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zwolnienie z opodatkowania pożyczki VAT-em a zwolnienie pożyczkobiorcy od PCC

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT, zawarła umowę pożyczki z osobą pełniącą w niej funkcję zarządzającą, która jednocześnie była udziałowcem. Spółka chciała się dowiedzieć czy pożyczkobiorca będzie miał obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli umowa pożyczki podlega opodatkowaniu VAT oraz będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku.

Według wnioskodawcy, w sytuacji gdy umowa pożyczki jest opodatkowana VAT i korzysta ze zwolnienia z tego podatku, pożyczkobiorca nie będzie musiał płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Argumentacja ta opiera się na przepisach dotyczących opodatkowania umów pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nimi, obowiązek uiszczenia podatku spoczywa na pożyczkobiorcy, ale jeżeli czynność jest już opodatkowana VAT, jest ona wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko za prawidłowe. Analizując ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, można stwierdzić, że umowy pożyczki pieniężne lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku są opodatkowane. Obowiązek podatkowy pojawia się w momencie dokonania czynności cywilnoprawnej, a w przypadku pożyczki ciąży on na pożyczkobiorcy. Niemniej jednak, istnieją pewne sytuacje, kiedy czynność może być wyłączona z opodatkowania. Tak jest w przypadku czynności cywilnoprawnych, które są opodatkowane VAT-em lub gdy jedna ze stron transakcji jest zwolniona z VAT.

Mając na uwadze przedstawione informacje, organ podatkowy stwierdził, że udzielenie pożyczki przez spółkę jest czynnością opodatkowaną VAT, ale korzysta także ze zwolnienia z tego podatku. W związku z tym, umowa pożyczki jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podsumowując, KIS potwierdziła, że pożyczkobiorca nie ma obowiązku płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawartej umowy pożyczki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.356.2022.4.LM