Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż nieruchomości na licytacji publicznej przez komornika, która była wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe i nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Sprzedaż egzekucyjna nieruchomości a VAT

Wnioskodawcą jest komornik sądowy, który prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości (...). Nieruchomość ma zostać sprzedana na licytacji publicznej w III kwartale 2022 r. Właścicielem jest osoba fizyczna, która nabyła nieruchomość na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Licytowana nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny wraz z udziałem wynoszącym 48/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu. Z informacji uzyskanej z urzędu skarbowego wynika, że dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie był i nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Nie odnotowano również informacji o najmie nieruchomości. Według oświadczenia dłużnika nieruchomość od chwili nabycia była wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Komornik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w związku z prowadzoną egzekucją i ewentualną sprzedażą powinien odprowadzić VAT do właściwego urzędu skarbowego.

Sprzedaż egzekucyjna lokalu mieszkalnego nie będzie opodatkowana VAT

Dyrektor KIS podkreślił, że w kontekście planowanej egzekucji oraz potencjalnej sprzedaży licytacyjnej nieruchomości, będącej własnością dłużnika i obejmującej lokal mieszkalny, udział w częściach wspólnych budynku oraz prawo własności działki gruntu nie zachodzi obowiązek odprowadzenia podatku VAT do właściwego urzędu skarbowego. Organ podkreślił, że przedmiotowa transakcja nie będzie objęta opodatkowaniem VAT.

Organ podatkowy wyjaśnił, że powyższe wynika z faktu, że nieruchomość, która jest przedmiotem sprzedaży, służyła wyłącznie celom mieszkaniowym, tj. nie była używana w ramach działalności gospodarczej ani nie była przedmiotem najmu. Dlatego, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, sprzedaż ta nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, gdyż nie będzie realizowana przez podmiot działający jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej samej ustawy.

Wynik interpretacji wskazuje, że wnioskodawca nie będzie musiał odprowadzać podatku VAT z tytułu przeprowadzenia sprzedaży licytacyjnej wspomnianej nieruchomości.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.315.2022.1.EB