Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnia, że wydatki poniesione na usługę cateringową mają charakter osobisty i nie są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego nie można uznać ich, jako kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podatku od towarów i usług w kontekście art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Usługi cateringowe a odliczenie VAT w działalności gospodarczej

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych w systemie home-office. W celu zwiększenia wydajności pracy podatnik zamawia usługi cateringowe z dowozem do miejsca prowadzenia działalności. Wnioskodawca jest zdania, że od czasu zamawiania cateringu jego przychody uległy zwiększeniu, ponieważ może poświęcić więcej czasu na pracę. Przedsiębiorca jest zdania, że zamawiane przez niego usługi cateringowe mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Według niego wydatki te powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a on powinien mieć prawo do odliczenia VAT.

W celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy zamawiając usługę cateringową do miejsca prowadzenia działalności, ma prawo odliczenia VAT od tejże usługi.

Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na usługi cateringowe

Dyrektor KIS stwierdził, że wydatki poniesione na usługę cateringową mają charakter osobisty i nie są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego nie można uznać ich jako kosztów kwalifikujących się do odliczenia VAT w kontekście art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Analiza przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wskazuje, że usługa cateringowa służy zaspokojeniu osobistych, prywatnych potrzeb, a jej nabycie nie jest uwarunkowane wzrostem sprzedaży opodatkowanej czy innymi aspektami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. W konsekwencji, brak jest podstaw do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tej usługi, gdyż nie spełnia ona kryterium racjonalnego wpływu na generowany obrót opodatkowany.

Podsumowując, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na usługi cateringowe, nawet w kontekście prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w systemie home-office. Tym samym stanowisko podatnika w tej sprawie zostało uznane za nieprawidłowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.430.2022.1.MC