Dyrektor KIS potwierdził, że gdy lekarze weterynarii wykonują podróż w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to kwoty przez nich otrzymywane z tytułu zwrotu kosztów tej podróży – z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy – będą korzystać z przedmiotowego zwolnienia, do wysokości określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w powiązaniu z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury regulującymi maksymalne stawki za 1 km przebiegu.

Koszty dojazdów lekarzy weterynarii

Wnioskodawca sprawuje nadzór weterynaryjny na terenie powiatu i wyznacza lekarzy weterynarii do wykonywania określonych czynności. W ramach umowy zlecenia, lekarze weterynarii otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdów na obszarze objętym terytorialnym zakresem działania. W umowach zlecenia jest wskazane, że czynności będą wykonywane na obszarze powiatu, który nie obejmuje miejscowości, w której znajduje się siedziba płatnika.

W związku z tym, do Dyrektora KIS zostało skierowane pytanie: Czy koszty dojazdów lekarzy weterynarii do wykonywanych przez nich czynności realizowanych w ramach wyznaczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i zawarcia umowy zlecenia wykonywane własnym samochodem lub innym własnym pojazdem są zwolnione w całości z podatku dochodowego od osób fizycznych? W związku z powyższym czy jesteśmy zobowiązani jako płatnik do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zwrot kosztów dojazdów zwolniony z podatku PIT

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety i inne należności za czas podróży są zwolnione z podatku do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy. Ponieważ lekarze weterynarii korzystają ze swojego własnego samochodu do celów służbowych i ponoszą związane z tym koszty, zwrot tych kosztów nie prowadzi do przysporzenia majątkowego i stanowi realizację zadań jednostki. W związku z tym, zwrot kosztów dojazdów powinien być zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

"W sytuacji, gdy przejazdy lekarzy weterynarii będą miały charakter jazd lokalnych – to wówczas zwrot tych kosztów nie będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że z tytułu zwrotu ww. kosztów dojazdu na Państwu będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z powołanego art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego, tj. gdy ww. lekarze weterynarii wykonują podróż w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to kwoty przez nich otrzymywane z tytułu zwrotu kosztów tej podróży – z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy – będą korzystać z przedmiotowego zwolnienia, do wysokości określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w powiązaniu z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury regulującymi maksymalne stawki za 1 km przebiegu. Oznacza to, że na Państwu nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Jeżeli zaś zwracane koszty będą wyższe od limitów określonych w przedmiotowych rozporządzeniach, to nadwyżka ponad te limity podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że koszty dojazdów lekarzy weterynarii do wykonywanych przez nich czynności są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca jako płatnik nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDWP.4011.41.2022.2.IG