Dyrektor KIS potwierdził, że odszkodowanie za przejęcie działki gruntu na cele realizacji inwestycji drogowej, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie to wypłacone bowiem zostało stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz nie został spełniony żaden z warunków wyłączających możliwość zastosowania omawianego zwolnienia.

Odszkodowanie za przejęcie na rzecz miasta prawa własności działki

W dniu 29 czerwca 2022 r. osoba składająca zapytanie otrzymała decyzję o odszkodowaniu w wysokości 76059,00 zł za przejęcie na rzecz miasta prawa własności działki, która została wywłaszczona w związku z budową wiaduktu drogowego nad linią kolejową. Osoba posiadała własność tej działki od 9 czerwca 2009 r., co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Wnioskodawca zapytał, czy otrzymane odszkodowanie jest wolne od podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet jeśli nieruchomość została nabyta jako spadek w okresie przewyższającym 2 lata.

Brak podatku PIT

W odpowiedzi na zapytanie, Dyrektor KIS stwierdził, że odszkodowanie uzyskane w formie nie jest przychodem, który podlega opodatkowaniu. Nie został spełniony żaden z warunków, który wyłączałby możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

"Skoro zatem przedmiotowa działka została nabyta przez Panią nieodpłatnie, bo w drodze spadku, to nie pozwala to na ustalenie jej ceny nabycia. Skoro natomiast brak było ceny przy nabyciu, to oznacza, że nie został spełniony jeden z warunków wyłączających zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

Ponadto, nabycie przez Panią wywłaszczonej działki nastąpiło 12 lat przed rozpoczęciem postępowania wywłaszczeniowego, tak więc nie został spełniony drugi z warunków wyłączających zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nie wystąpiła sytuacja, w której nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że odszkodowanie za przejęcie działki gruntu na cele realizacji inwestycji drogowej, które Pani otrzymała, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie to wypłacone bowiem zostało stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz nie został spełniony żaden z warunków wyłączających możliwość zastosowania omawianego zwolnienia.

Zatem nie jest należna zapłata podatku od otrzymanego odszkodowania." - wskazał organ

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że otrzymane odszkodowanie jest wolne od podatku PIT. Jest to interpretacja korzystna dla Wnioskodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.821.2022.2.MT