Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przekazanie majątku w ramach likwidacji spółki generuje przychód podatkowy, który podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Przekazanie majątku spółki w trakcie likwidacji a obowiązek zapłaty CIT

Spółka z o.o., będąca polskim rezydentem podatkowym, jest w fazie likwidacji. Jej jedyny wspólnik posiada 100% udziałów. Spółka prowadzi działalność edukacyjną i ma majątek składający się z nieruchomości, samochodów, wyposażenia i środków pieniężnych na koncie bankowym. Likwidatorzy przygotowują sprawozdanie finansowe przed podziałem majątku i przekazaniem go wspólnikowi, po zaspokojeniu wierzycieli.

Czy przekazanie majątku w ramach likwidacji generuje obowiązek zapłaty CIT? Kto odpowiada za zapłatę CIT, jeśli spółka zostanie wykreślona z rejestru przed terminem płatności podatku? Spółka twierdzi, że przekazanie majątku w ramach likwidacji nie generuje przychodu ani obowiązku zapłaty CIT. Argumentuje, że przekazanie majątku jest częścią procesu likwidacji i nie jest transakcją handlową ani ekwiwalentem, stąd nie tworzy podstawy do opodatkowania CIT.

Stanowisko organu podatkowego

KIS oparła swoje stanowisko na art. 14a ustawy o CIT, który mówi o przypadku, gdy likwidowana spółka przekazuje majątek wspólnikowi. Zgodnie z tym przepisem, dla podatnika przychodem jest wartość zobowiązania lub, jeśli wartość rynkowa świadczenia jest wyższa, wartość rynkowa świadczenia. Organ stwierdził, że spółka generuje przychód w związku z przekazaniem majątku i jest zobowiązana do zapłaty CIT. Obowiązek zapłaty podatku będzie spoczywał na spółce. KIS w swojej interpretacji podkreśla, że: "wskazać należy, że zakończeniem likwidacji, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 UoR, nie jest moment sporządzenia sprawozdania likwidacyjnego lecz moment zakończenia wszelkich czynności likwidacyjnych w tym podziału majątku między wspólników".

Podsumowanie

KIS w swojej interpretacji wyjaśniła, że przekazanie majątku w ramach likwidacji spółki generuje przychód podatkowy, który podlega opodatkowaniu. Organ podatkowy podkreślił, że przepisy są jednoznaczne w tym zakresie, a wnioskodawca powinien dostosować się do obowiązujących przepisów prawa podatkowego i prawa spółek handlowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.339.2022.2.EJ