Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z projektem finansowanym ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Projekt realizowany przez parafię finansowany ze środków UE

Parafia realizuje projekt mający na cel renowację chodnika wokół kościoła. Głównym celem projektu jest renowacja istniejącego, uszkodzonego chodnika wokół kościoła, który stanowi zagrożenie dla osób odwiedzających to miejsce. W związku z powyższym, parafia podejmuje prace restauratorskie, aby przywrócić chodnikowi estetyczny wygląd i bezpieczeństwo. Projekt jest finansowany ze środków funduszy strukturalnych UE. Parafia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a jej działalność nie przekracza kwoty określonej w przepisach ustawy VAT. Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków UE, parafia ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów? Wnioskodawca jest zdania, że parafia nie ma takiego prawa, ponieważ nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i efekty projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi VAT.

KIS: parafia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. KIS zaznaczyła, że parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktur dotyczących zakupów towarów i usług związanych z projektem. W opinii organu podatkowego parafia nie jest czynnym podatnikiem VAT i prace restauratorskie nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. KIS wskazała, że parafia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą. Parafia, która realizuje projekty o charakterze społecznym lub religijnym, nie jest objęta zakresem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Reasumując, organ podkreślił, że w związku z powyższymi przesłankami, parafia nie spełnia warunków wymaganych do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami dokonywanymi w ramach projektu renowacji chodnika.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.361.2022.1.AMA