Wnioskodawca, który świadczy usługi poszukiwania klientów dla koncesjonowanych sprzedawców energii elektrycznej, może opodatkować swój przychód ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Usługi związane z handlem energią elektryczną, a ryczałt

W kwietniu 2017 roku Wnioskodawcy założyli spółkę cywilną, która świadczy usługi w zakresie poszukiwania i asystowania przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej, gazu i innych paliw. Spółka działa na rzecz koncesjonowanych sprzedawców i poszukuje klientów finalnych, przedstawiając im oferty sprzedawców i pomagając w zawieraniu umów. Spółka działa na podstawie umów partnerskich lub pośrednictwa. Spółka nie jest sprzedawcą energii, lecz jedynie pomocnikiem w procesie zawierania umów między sprzedawcą a odbiorcą.

Przychody Spółki w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln EUR. Wcześniej wspólnicy Spółki opodatkowywali przychody z działalności gospodarczej w formie podatku liniowego, a od 2022 roku zdecydowali się zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z tym, zostało zadane pytanie: Czy przychód z działalności opisanej w stanie faktycznym, polegającej na pośrednictwie w sprzedaży energii elektrycznej jest objęty zryczałtowanym podatkiem dochodowym o stawce 8,5%?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%

W odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy, Dyrektor KIS odwołał się do art. 6 ust. 1 ustawy o podatku ryczałtowym, który stanowi, że przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Organ zauważył, że działalność Wnioskodawcy odpowiada opisowi działalności usługowej określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a tej ustawy. Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej wynosi 8,5%, o ile nie ma innych stawek określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8.

"Skoro świadczone przez Państwa w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej usługi sklasyfikowane zostały – jak wskazano we wniosku – według PKWiU 35.14.10 – Usługi związane z handlem energią elektryczną, to właściwą stawką opodatkowania uzyskiwanych z tego źródła przychodów, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest stawka 8,5%.

Reasumując – przychód z działalności opisanej w stanie faktycznym, polegającej na pośrednictwie w sprzedaży energii elektrycznej jest objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji jest potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy, że działalność usługowa powinna być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5%. Interpretacja stanowi ważne wyjaśnienie dla Wnioskodawcy, umożliwiające właściwe opodatkowanie przychodów zgodnie z przepisami podatkowymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.359.2022.4.WS