Dyrektor KIS potwierdził, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.30.0, tj. usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych, a ryczałt

Osoba prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych, głównie utrzymania systemów podmiotów trzecich. Nie zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem systemów informatycznych, programowaniem i konfigurowaniem oprogramowania, naprawą błędów oprogramowania oraz doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. Usługi te są sklasyfikowane jako pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

W roku 2020 podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i od tego czasu świadczy wymienione usługi. W tym roku złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, choć wcześniej przychody z działalności były opodatkowane na skali podatkowej.

Podatnik wskazał, że w roku 2021 nie przekroczył przychodu w wysokości 9.188.200 zł, co jest warunkiem skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z tym, Wnioskodawca zadał pytanie: Czy w związku z wyżej wymienionym zakresem świadczonych przez Pana usług w ramach prowadzonej przez Pana działalności może Pan rozliczać się w ramach ryczałtu 8,5%? Przedmiotem zapytania jest okres minimum jednego roku, tj. od stycznia 2022 do grudnia 2022.

Stawka ryczałtu 8,5%

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, Dyrektor KIS potwierdził, że w opisanym zakresie świadczonych usług podatnik może rozliczać się w ramach ryczałtu 8,5%. Organ powołał się na art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który umożliwia korzystanie z tej formy opodatkowania dla podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody nie przekraczające 9.188.200 zł.

"Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że świadczone przez Pana usługi są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.02.30.0. Świadczone przez Pana usługi nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania. Ponadto w roku poprzedzającym rok podatkowy, tj. w 2021 r., uzyskał Pan przychody nie przekraczające 2.000.000 euro.

Stąd stwierdzamy, że właściwą stawką do opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez Pana z tytułu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.30.0 jest stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, podatnik może rozliczać się w ramach ryczałtu 8,5% od przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych. Warunkiem skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu jest nieprzekroczenie w poprzednim roku przychodu w wysokości 9.188.200 zł.

Dla podatnika oznacza to uproszczenie w rozliczaniu podatku i stałą stawkę ryczałtu 8,5%, co może być korzystne dla prowadzenia działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. Możliwość opodatkowania ryczałtem 8,5%