Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawca ma możliwość opodatkowania przychodów z planowanej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z uwagi na zupełnie inny charakter usług, które będzie świadczył na rzecz byłego pracodawcy, niż te, które wykonywał na jego rzecz w ramach umowy o pracę.

Inny charakter usług na rzecz byłego pracodawcy

Wnioskodawca planuje rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług lakierniczych. Przed dniem osiągnięcia pierwszego przychodu, chce dokonać wyboru sposobu opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Usługi lakiernicze, które będzie świadczył, nie będą tożsame z tymi, które wykonywał jako pomocnik lakiernika na podstawie umowy o pracę. Pracodawca zwrócił się do niego z propozycją współpracy w zakresie lakiernictwa, a zakres usług nie pokrywa się z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę.

W związku z tym, Wnioskodawca zadał pytanie: Czy w związku z przedstawionym we wniosku o uzyskanie interpretacji indywidualnej opisem mającego nastąpić zdarzenia przyszłego przysługuje Panu możliwość opodatkowania w 2022 r. przychodów z planowanej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z uwagi na zupełnie inny charakter usług, które będzie Pan świadczył na rzecz byłego pracodawcy, niż te, które wykonywał Pan na jego rzecz w ramach umowy o pracę?

Można opodatkować przychody z działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dyrektor KIS uważa, że podatnik ma prawo opodatkować przychody z planowanej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z przepisami, osoba nie może rozliczać się ryczałtem, jeśli świadczy na rzecz byłego pracodawcy usługi tożsame z tymi wykonywanymi w ramach umowy o pracę. W przypadku podatnika, takiej sytuacji nie będzie.

"Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro, jak wynika z wniosku, świadczone przez Pana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi na rzecz byłego pracodawcy nie będą tożsame z czynnościami, które wykonywał Pan na rzecz tego pracodawcy w ramach umowy o pracę, to może Pan w 2022 r. opodatkować przychody z tej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnione zostaną pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie." - wskazał organ.

Podsumowanie

Podatnik ma prawo opodatkować przychody z planowanej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W przypadku, gdy świadczyłby te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, nie mógłby skorzystać z ryczałtu. Jednak w tym przypadku, zakres usług dla pracodawcy jest inny niż zakres usług w ramach umowy o pracę.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.229.2022.4.MAP