Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że jeżeli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej sprzedaż trwałych składników majątkowych byłaby opodatkowana stawką 10%, a od momentu wycofania ich z ewidencji środków trwałych nie minęło 6 lat, to stawka ta byłaby również podstawą do opodatkowania sprzedaży po zlikwidowaniu działalności gospodarczej.

Sprzedaż trwałych składników majątkowych w działalności gospodarczej

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą do grudnia 2021 roku. W 2022 r. zmieniła formę opodatkowania na ryczałt.

W sierpniu 2022 roku Wnioskodawca zawiesił działalność gospodarczą i planuje jej likwidację do końca 2022 roku. Planuje także sprzedać trwałe składniki majątkowe, które zostały wycofane z ewidencji środków trwałych 31 grudnia 2021 roku.

Wnioskodawca zadał pytanie: Jeżeli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej sprzedaż trwałych składników majątkowych na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne byłaby opodatkowana stawką 10%, a od momentu wycofania ich z ewidencji środków trwałych nie minęło 6 lat to, czy stawka ta byłaby również podstawą do opodatkowania po zlikwidowaniu działalności gospodarczej?

Stawka podatku powinna być utrzymana po zlikwidowaniu działalności

Według interpretacji Dyrektora KIS, sprzedaż trwałych składników majątkowych, które zostały wycofane z ewidencji środków trwałych, jest opodatkowana stawką 10% podatku od obrotów, nawet jeżeli nie minęło 6 lat od ich wycofania. Stawka ta obowiązuje zarówno w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak i po jej likwidacji.

"Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro do odpłatnego zbycia wskazanych we wniosku składników majątku dojdzie przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym działalność ta została zlikwidowana, to środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (budynek firmy, budowle, urządzenia budowlane), pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, stanowić będą przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Tym samym, w Pana przypadku uzyskany przychód podlegać będzie opodatkowaniu stawką wynoszącą 10%, tj. na zasadach określonych w art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że podatnik ma obowiązek opodatkowania sprzedaży trwałych składników majątkowych, które zostały wycofane z ewidencji środków trwałych, stawką 10% podatku od obrotów, niezależnie od tego, czy prowadzi on jeszcze działalność gospodarczą czy też nie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.720.2022.2.MGR