Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że działalność gospodarcza w zakresie zidentyfikowanego PKWiU 71.20.19 – pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych – np. przeglądy kontrolne, badania i pomiary instalacji elektrycznych, może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Planowane przejście na opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

Podatnik prowadzi od 2005 roku jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych oraz badań i pomiarów instalacji elektrycznych. Zidentyfikował on rodzaje swojej działalności gospodarczej w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) jako: 43.21.1 - roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, 33.14.1 - usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oraz 71.20.19 - pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych, takie jak przeglądy kontrolne, badania i pomiary instalacji elektrycznych.

Obecnie Wnioskodawca jest opodatkowany podatkiem liniowym, ale planuje przejście na opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym od 2023 roku. W związku z tym złożył zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), aby dowiedzieć się, czy jego działalność może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Działalność w zakresie badań i analiz technicznych może być opodatkowana ryczałtem

Według odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora KIS, podatnik może zastosować opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w odniesieniu do swojej działalności w zakresie badań i analiz technicznych, takich jak przeglądy kontrolne, badania i pomiary instalacji elektrycznych.

"Od 2023 r. chce Pan wybrać opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2022 r. uzyska Pan przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro. Poinformował Pan też, że w odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stąd stwierdzamy, że opisana przez Pana jednoosobowa działalność gospodarcza – w tym w zakresie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 71.20.19 – może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zwracam też uwagę, że jest Pan zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o wyborze na 2023 r. tej formy opodatkowania w terminie wskazanym w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując – opisana przez Pana jednoosobowa działalność gospodarcza – w tym w szczególności w zakresie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 71.20.19 – może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że podatnik może opodatkować swoją działalność w zakresie badań i analiz technicznych, takich jak przeglądy kontrolne, badania i pomiary instalacji elektrycznych, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.500.2022.2.MM