Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że osoba fizyczna powracająca do Polski może sprowadzić więcej niż jeden samochód jako tzw. "mienie przesiedleńcze", korzystając ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

Zwolnienie podatkowe dla samochodów sprowadzanych jako mienie przesiedleńcze

Wnioskodawca od trzech lat mieszka i pracuje w innym kraju, gdzie jest zameldowany na pobyt stały. Planuje powrócić do Polski w przyszłości. Aktualnie jest posiadaczem czterech samochodów, które wykorzystuje na własny użytek. Każdy z tych pojazdów posiada od ponad pół roku. Wnioskodawca zamierza przywieźć te pojazdy do Polski, korzystając ze zwolnienia z należności celnych przywozowych, podatku akcyzowego oraz VAT. Zapewnia, że pojazdy będą używane wyłącznie do celów osobistych i nie zostaną sprzedane ani wynajęte przez okres 12 miesięcy od dnia przywozu.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy może sprowadzić do Polski samochody korzystając ze zwolnienia podatkowego. Wnioskodawca uważa, że ze względu na okoliczności, takie jak czas przebywania za granicą i czas posiadania samochodów, może sprowadzić samochody jako mienie przesiedleńcze przy powrocie do Polski.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Ustawa o podatku akcyzowym zawiera regulacje dotyczące samochodów osobowych jako mienia przesiedleńczego. KIS wskazuje, że: "Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego wskazać należy, że w sprawie zostaną spełnione wszystkie warunki wskazane w art. 112 ust 1 ustawy o podatku akcyzowym. Z opisu sprawy wynika bowiem, że: −samochody są przeznaczone do Pana osobistego użytku,−samochody służyły do Pana osobistego użytku w […] od ponad 6 miesięcy, −przedstawi Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego dowód potwierdzający, że wskazane we wniosku samochody przez okres 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu służyły do Pana osobistego użytku,−przebywał Pan na terytorium […] od 3 lat.−wskazane we wniosku samochody nie zostaną przez Pana sprzedane, wynajęte lub w jakikolwiek inny sposób oddane do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy licząc od dnia przywozu na terytorium Polski."

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny wnioskodawcy i obowiązujące przepisy prawa KIS stwierdziła, że wszystkie warunki wskazane w ustawie zostały spełnione. W związku z powyższym wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego, traktując sprowadzone samochody jako mienie przesiedleńcze.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.127.2022.4.WR