Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymuje dofinansowanie na zakup sprzętu i usług w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, może mieć ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Stanowisko to wynika z faktu, że udział przychodów opodatkowanych VAT w całkowitych przychodach firmy jest niewielki, co skutkuje uznaniem proporcji podatku VAT za 0%.

Zakupy finansowane z dotacji, a odliczenie VAT-u naliczonego

Wnioskodawcą jest przedsiębiorca działający w branży edukacyjnej i doradczej, który korzysta ze zwolnień przedmiotowych z VAT w niemal 100%. Podatnik zaznaczył, że udział przychodów opodatkowanych podatkiem VAT w jego całkowitych przychodach nie przekracza 1%, a przewidywana wartość proporcji dla realizowanego projektu wynosi maksymalnie 1%. Wnioskodawca zadał pytanie KIS w jakiej proporcji podatnik może odliczyć podatek VAT naliczony od zakupów sprzętu i usług finansowanych z dotacji, biorąc pod uwagę, że jego działalność obejmuje zarówno czynności opodatkowane podatkiem VAT, jak i zwolnione z VAT, przy czym udział przychodów opodatkowanych VAT wynosi mniej niż 1%?

Wnioskodawca uważa, że proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez jego firmę wynosi 0%. Oznacza to, że nie jest w stanie dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów finansowanych z dotacji, nawet jeśli część tych zakupów może być używana w działalności opodatkowanej VAT.

KIS: przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia VAT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. W opinii organu podatkowego podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów dokonanych z dotacji. KIS uznała, że mimo faktu, iż towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku VAT, podatnik może uznać, że proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez firmę w latach realizacji projektu wynosi 0%. Z tego powodu podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od tych zakupów.

Organ podatkowy wyjaśnił, że podstawą prawną do odliczenia podatku VAT naliczonego jest wykorzystywanie nabywanych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, które generują podatek należny. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o ile spełnione są określone warunki, a nabyte towary i usługi są używane w działalności gospodarczej do celów zarobkowych.

W rezultacie organ podatkowy uznał, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów z dotacji ze względu na niską wartość proporcji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.367.2022.1.ASZ