Dyrektor KIS potwierdził, że koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie waluty wirtualnej. Zakup walut wirtualnych, sfinansowanych ze środków pieniężnych, otrzymanych w drodze darowizny oraz renty, stanowi koszt nabycia, który może zostać uwzględniony w wykazie kosztów uzyskania przychodu w zeznaniu PIT-38.

Środki przeznaczone na zakup walut wirtualnych

Osoba zainteresowana, w roku podatkowym 2022, otrzymała od członka rodziny darowiznę w postaci środków pieniężnych w walucie polskiej. Środki te zostały przeznaczone na zakup walut wirtualnych, a częściowo również na zakup tych walut za środki uzyskane z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Planowane są również kolejne zakupy walut wirtualnych za środki z powyższych źródeł.

Wnioskodawca zamierza złożyć deklarację podatkową PIT-38 za obecny rok oraz każdy kolejny rok podatkowy i chce uwzględnić koszty uzyskania przychodów związane z zbyciem walut wirtualnych. W związku z tym, zadał pytanie: Czy w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem walut wirtualnych można uwzględnić wydatki poniesione za zakup walut wirtualnych ze środków otrzymanych w drodze darowizny oraz ze środków z renty, z tytułu całkowitej niezdolności do pracy?

Wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodu

Według interpretacji podatkowej Dyrektora KIS, koszty uzyskania przychodów związane z odpłatnym zbyciem waluty wirtualnej mogą obejmować wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie tej waluty. Zgodnie z tym stanowiskiem, zakup walut wirtualnych, który został sfinansowany ze środków pieniężnych otrzymanych w drodze darowizny oraz z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, może zostać uwzględniony jako koszt nabycia waluty wirtualnej i w konsekwencji w wykazie kosztów uzyskania przychodu w zeznaniu PIT-38.

"W tej sprawie kosztami uzyskania przychodu ze sprzedaży walut wirtualnych są koszty poniesione przez Pana na zakup walut wirtualnych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują na źródło finansowania tych kosztów, zatem wydatki na zakup walut wirtualnych ze środków pochodzących z darowizny oraz renty mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, podlegające wykazaniu w zeznaniu rocznym (PIT-38) składanym za rok podatkowy, w którym zostały one poniesione." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioski dla osoby zainteresowanej są takie, że może ona uwzględnić wydatki poniesione na zakup walut wirtualnych za środki otrzymane w drodze darowizny oraz z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jako koszty uzyskania przychodów związane z zbyciem tych walut.

Oznacza to, że te wydatki mogą zostać uwzględnione w deklaracji podatkowej PIT-38, co pozwoli na zmniejszenie podstawy opodatkowania i potencjalnie na obniżenie należnego podatku dochodowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.597.2022.1.MKA