Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wypłaty stypendiów stażowych oraz stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypłata stypendiów stażowych oraz stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych

Pewne Starostwo złożyło do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zapytanie dotyczące możliwości zastosowania ulgi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przy wypłacie stypendiów stażowych oraz stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych.

W związku z realizacją uchwały Rady Powiatu z 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu z 2022 r., Starostwo" zamierza przyznać jednorazowo stypendium stażowe w wysokości 1 800 zł brutto/osoba stażystom, którzy spełnili wymogi. Ponadto, od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r., będą wypłacane stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych w wysokości 250 zł brutto/osoba/miesiąc. Wsparcie stypendialne jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy do wypłaty stypendiów stażowych oraz stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych może zostać zastosowana ulga na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zwolnione z podatku PIT

Dyrektor KIS stwierdził, że wypłaty stypendiów stażowych oraz stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, powinny być zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy PIT. Organ odwołuje się do finansowania zadań ze środków unijnych, o których mowa w ustawach o finansach publicznych, zaznaczając, że na Wnioskodawcy (Starostwie) nie ciąży obowiązek wystawienia informacji rocznej na PIT-11 dotyczącej przychodów z innych źródeł oraz niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych.

"Niewątpliwie, w rozpatrywanej sprawie, fundusze na stypendium pochodzą ze środków europejskich, o których mowa w przepisie statuującym rozpatrywane zwolnienie przedmiotowe. Natomiast stypendyści, jako uczestnicy projektu będą ostatecznie osobami, którym faktycznie udzielana jest pomoc w ramach projektu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wypłaty stypendiów stażowych oraz stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na Państwu, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od stypendiów dla uczestników projektu, a także wystawienia PIT-11 – informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłacanych stypendiów." - wskazał organ.

Podsumowanie

Dyrektor KIS wskazuje, że wypłaty stypendiów stażowych oraz stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, powinny być zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy PIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.441.2022.1.SJ