Dyrektor KIS potwierdził, że przychody uzyskiwane z tytułu dzierżawy nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przychody uzyskiwane z tytułu dzierżawy nieruchomości

Podatnik jest polskim rezydentem podatkowym i prowadzi gospodarstwo rolne, które zarejestrowane jest w GUS. Jest właścicielem nieruchomości z budynkami przeznaczonymi do chowu i produkcji drobiu. Planuje wydzierżawić tę nieruchomość Spółce, która zajmuje się usługami dla rolnictwa oraz skupem i sprzedażą zbóż. Umowa dzierżawy będzie zawierać postanowienie, że nieruchomość może być wykorzystywana wyłącznie na cele działalności rolniczej.

W tym stanie sprawy Wnioskodawca zadał pytanie: Czy przychody uzyskiwane przez Pana z tytułu dzierżawy Nieruchomości, przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Dyrektor KIS potwierdził, że przychody uzyskiwane przez podatnika z tytułu dzierżawy nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ powołał się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z tymi przepisami, dzierżawa gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

"Zatem jeżeli w istocie przedmiotem dzierżawy będą Nieruchomości, spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego, to – w związku z tym, że wydzierżawiane będą przez dzierżawcę na cele rolnicze – uzyskiwana kwota z tytułu dzierżawy, nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, przychód uzyskany przez Pana z tytułu przedmiotowej dzierżawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem nie ma Pan obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskiwanych z dzierżawy tych Nieruchomości." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że podatnik nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskiwanych z dzierżawy nieruchomości. Dzierżawa gospodarstwa rolnego na cele rolnicze nie jest źródłem przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.679.2022.1.MT