Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że otrzymana przez Wnioskodawcę pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego może korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca przedstawił, że jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa i otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego w wysokości 99.740 zł. Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej została wydana na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących Służby Ochrony Państwa.

Podatnik zauważył, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony z opodatkowania jest "ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu". Jednak nazewnictwo otrzymanej pomocy finansowej jest inne, mianowicie "pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego". Podatnik argumentował, że zrzeczenie się prawa do lokalu służbowego w zamian za otrzymaną pomoc finansową również stanowi spełnienie definicji ekwiwalentu.

Podatnik wskazał również, że funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, których ekwiwalent za brak lokalu mieszkalnego jest zwolniony z podatku, muszą także zrzec się prawa do lokalu służbowego, aby otrzymać pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

W związku z tym, Wnioskodawca zapytał: Czy otrzymana przez Pana pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego może korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie zadane przez podatnika, stwierdził, że otrzymana przez niego pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 49a.

W uzasadnieniu interpretacji, Dyrektor KIS powołał się na treść przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na decyzję wydaną na podstawie przepisów dotyczących Służby Ochrony Państwa. Zdaniem Dyrektora KIS, zrzeczenie się prawa do lokalu służbowego w zamian za pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego spełnia definicję ekwiwalentu, o którym mowa w przepisach podatkowych.

"Zatem stwierdzenie „pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego” zawarte w art. 180 ustawy o SOP należy traktować jako odpowiednik użytego w art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu”.

Pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego przyznaną Panu na podstawie art. 180 ustawy o Służbie Ochrony Państwa można uznać za ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie przepisów o Służbie Ochrony Państwa w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, przyznane Panu ww. świadczenie, o którym mowa we wniosku jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy otrzymują pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 49a.

Interpretacja potwierdza, że zrzeczenie się prawa do lokalu służbowego w zamian za otrzymaną pomoc finansową również jest uznawane za spełnienie definicji ekwiwalentu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.671.2022.1.MS2