Dyrektor KIS potwierdził, że wybór stawki ryczałtu w wysokości 8,5% od przychodu jest prawidłowy w przypadku wykonywania działalności weterynaryjnej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jako lekarz weterynarii

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako lekarz weterynarii od marca 2016 roku. Świadczy usługi weterynaryjne na rzecz przychodni weterynaryjnej, które są rozliczane na podstawie faktur. Nie planuje wpisu swojej działalności do rejestru podmiotów leczniczych i nie jest czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo, osiąga dochód z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o. Zakres usług wykonywanych w ramach działalności weterynaryjnej nie pokrywa się z obowiązkami wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji członka zarządu.

W związku z tym, Wnioskodawca zadał pytanie: Czy wybór stawki ryczałtu w wysokości 8,5% od przychodu w roku podatkowym 2022 jest prawidłowy w przypadku wykonywania działalności weterynaryjnej przez Pana zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w niniejszym wniosku?

8,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Według Dyrektora KIS, wybór stawki ryczałtu w wysokości 8,5% od przychodu w roku podatkowym 2022 jest prawidłowy w przypadku wykonywania działalności weterynaryjnej zgodnie ze stanem faktycznym opisanym przez podatnika.

Artykuł 12 ust. 1 pkt 2a ppkt a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawęża definicję zawodów medycznych jedynie do zakresu opieki zdrowotnej przypisanej do PKWiU dział 86. Z kolei, art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie określa definicję wolnego zawodu, która nie obejmuje lekarzy weterynarii.

"Art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy określa stawkę 17% dla przychodów osiąganych w ramach wolnych zawodów, zaś w definicji wolnego zawodu zawartej w art. 4 pkt 1 ust. 11 ustawy lekarze weterynarii (PKWiU 75.00.1) nie zostali ujęci.

Natomiast art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. a) określa stawkę ryczałtu 14% dla usług w zakresie opieki zdrowotnej (dział PKWiU 86.00) czyli lekarzy służby zdrowia, wykluczając z tej stawki ryczałtu lekarzy weterynarii.

Zatem, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 75.00.1 – Usługi weterynaryjne mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że podatnik może zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 8,5% do opodatkowania swoich przychodów w roku podatkowym 2022. Stanowisko to ma zastosowanie do działalności weterynaryjnej, która nie jest uznawana za zawód medyczny w rozumieniu ustawy o ryczałcie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.698.2022.2.MR