Dyrektor KIS potwierdził, że przychody uzyskane w ramach świadczonych usług agronoma mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%..

Usługi agronomiczne na rzecz Spółki z o.o.

Podatnik planuje rozpoczęcie świadczenia usług agronomicznych na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Usługi te będą świadczone na własny rachunek i ryzyko podatnika, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Usługi agronoma będą polegać na prowadzeniu i kierowaniu gospodarstwem rolnym, w tym doradztwie w zakresie uprawy zbóż, obsługi sprzętu rolniczego oraz hodowli zwierząt.

Podatnik jest polskim rezydentem podatkowym i zamierza rozpocząć działalność gospodarczą od 19 września 2022 r. Nie osiągnął jeszcze przychodów z tego rodzaju działalności i nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Wcześniej, w 2022 r., podatnik uzyskał dochody z tytułu umowy o pracę, a w roku poprzedzającym nie osiągnął przychodów z działalności prowadzonej w formie spółki. Nie istnieją również powiązania ani gospodarcze, ani osobiste między podatnikiem a Spółką z o.o.

Wnioskodawca zadał dwa pytania:

  • Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie Pan mógł opodatkować przychody osiągane z wykonywania usług opisanych w zdarzeniu przyszłym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
  • Czy będzie Pan mógł zastosować stawkę 8,5 % od całości przychodów w myśl art. 12 ust. 1 pkt.5 lit. a) ww. ustawy?

Opodatkowanie 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Według Dyrektora KIS, podatnik będzie mógł opodatkować przychody z wykonywania usług agronoma ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że podatnik będzie mógł zastosować stawkę 8,5% od całości przychodów w myśl art. 12 ust. 1 pkt. 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

"Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychody, które będzie Pan uzyskiwać w 2022 r., po rozpoczęciu działalności gospodarczej, ze świadczenia usług objętych grupowaniem PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, będą stanowić przychody z działalności usługowej, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnione zostaną pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie, m.in. złoży Pan we właściwym terminie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z tej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z wydaną interpretacją, podatnik będzie mógł opodatkować przychody uzyskiwane z usług agronoma ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%. Jest to korzystne rozwiązanie, które pozwoli podatnikowi na uproszczenie rozliczeń podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.580.2022.2.ISL