Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że biblioteka może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowego od osób prawnych.

Biblioteka, a zwolnienie z CIT

Wnioskodawca to samorządowa instytucja kultury, działająca jako biblioteka. Biblioteka nie jest płatnikiem podatku CIT, gdyż wszystkie jej dochody są przeznaczone na cele statutowe. W odpowiedzi na konflikt zbrojny na Ukrainie, biblioteka podpisała umowę z gminą, w ramach której zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy. Za to otrzymuje wynagrodzenie z podatkiem VAT w wysokości 8%. W ramach swojej działalności statutowej, instytucja może prowadzić działalność gospodarczą, taką jak prowadzenie szkoleń, działalność wydawniczą, organizacja imprez kulturalnych, najem i dzierżawa majątku, działalność w zakresie promocji i reklamy oraz inną odpłatną działalność usługową.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy biblioteka z faktu otrzymania wynagrodzenie za udzielane świadczenia może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych? Wnioskodawca jest zdania, że otrzymane wynagrodzenie za udzielane świadczenie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego.

KIS: istnieje możliwość zwolnienia biblioteki z zapłaty CIT

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że wnioskodawca może skorzystać z przewidzianego zwolnienia podatkowego w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w przypadku, gdy dochody z udzielania świadczeń zostaną przeznaczone na cele statutowe związane z działalnością kulturalną. KIS podkreśliła, że instytucja kultury osiągnęła dochody z tytułu udzielania świadczeń w zakresie zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Dochody zostały przeznaczone na cele statutowe związane z działalnością kulturalną (w tym nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), które mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania CIT na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4.

Istotne jest, że przeznaczenie dochodu na cele statutowe, które musi być precyzyjnie określone w statucie i realizowane w praktyce, a także musi obejmować cele preferowane przez ustawodawcę, takie jak działalność kulturalna. Reasumując, biblioteka może skorzystać ze zwolnienia od zapłaty CIT, ponieważ spełnia warunki określone w ustawie, czyli ma cel statutowy związany z działalnością kulturalną, przeznacza dochody na cele statutowe i nie należy do wyłączonych grup podatników, które nie mają prawa do tego zwolnienia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.575.2022.2.SG