Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie istnieje związek towarów i usług nabywanych w ramach przedmiotowego projektu z czynnościami opodatkowanymi.

Budowa skateparku

Wnioskodawca, czyli Miasto, zgodnie z przepisami prawa realizuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w tym zadania związane z zagospodarowaniem przestrzeni i stworzeniem warunków do uprawiania sportu, rekreacji i spędzania wolnego czasu. W ramach pewnego projektu Miasto planuje zbudowanie skateparku w centrum miasta, który będzie stanowił popularne miejsce wypoczynku i centrum życia towarzyskiego.

W związku z tym, Miasto zwróciło się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o wydanie interpretacji. Zadane pytanie brzmiało: Czy Miasto będzie miało możliwość odzyskiwania podatku VAT stanowiącego koszt zadania w ramach projektu, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Brak prawa do odzyskania podatku VAT

W odpowiedzi na pytanie Dyrektor KIS wskazał na przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 tej ustawy, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku opisanego projektu, Miasto nie będzie wykorzystywać nabytych towarów i usług do czynności opodatkowanych. Brak związku między nabytymi towarami/usługami a wykonywanymi przez Miasto czynnościami opodatkowanymi uniemożliwia odliczenie podatku VAT.

"Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że nie będzie Państwu przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. (…), ponieważ efekty powstałe w ramach ww. projektu nie będą przez Państwa wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Miasto nie będzie miało możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu. Brak związku między nabytymi towarami/usługami a wykonywanymi przez Miasto czynnościami opodatkowanymi uniemożliwia odliczenie tego podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.570.2022.2.AG