Dyrektor KIS potwierdził, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania może być zwolniona z obowiązku płacenia podatku VAT, jeśli świadczone usługi nie będą doradztwem, a bezpośrednią pomocą dla podmiotów gospodarczych.

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania. Przeważającym kodem PKD jest: 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Wnioskodawca świadczy usługi bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych w działaniach marketingowych i sprzedażowych, takie jak analiza działań, przygotowywanie treści do materiałów sprzedażowych oraz organizowanie konferencji i spotkań. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie wykonuje usług doradztwa.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy świadcząc ww. usługi zaliczane do podklasy PKD 70.22.Z ma Pani prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy?

Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje

Według Dyrektora KIS, osoba prowadząca ww. działalność gospodarczą ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Organ odwołuje się do tego, że świadczone usługi nie są usługami doradztwa, ale bezpośrednią pomocą dla podmiotów gospodarczych.

"Z opisu sprawy wynika, że świadczy Pani usługi w zakresie bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych w działaniach marketingowych i sprzedażowych. Do Pani obowiązków należy: analiza konkretnych działań w wyżej wymienionych obszarach; przygotowywanie treści do materiałów sprzedażowych, na stronę internetową oraz portale społecznościowe, a także organizuje Pani konferencje i spotkania. Dodatkowo podejmuje Pani bezpośrednie działania mające na celu pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji z dotychczasowymi. Nie świadczy Pani usług doradztwa. Nie wykonuje i nie będzie Pani wykonywała usług określonych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie jest Pani czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie utraciła i nie zrezygnowała Pani z prawa do zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług. Działalność prowadzi Pani od 13.02.2017. Ponadto, wartość Pani sprzedaży (ze wszystkich segmentów działalności) za 2021 r. nie przekroczyła kwoty 200.000 zł oraz przewidywana wartość sprzedaży za 2022 r. nie przekroczy kwoty 200.000 zł.

Analiza przedstawionego opisu sprawy w świetle obowiązujących przepisów wskazuje, że skoro wartość Pani sprzedaży za rok 2021 nie przekroczyła kwoty 200 000 zł i przewidywana wartość sprzedaży w 2022 roku nie przekroczy 200 000 zł oraz nie świadczy Pani usług doradztwa i innych usług określonych w art. 113 ust. 13 ustawy oraz jeżeli nie dokonuje Pani dostaw towarów określonych w art. 113 ust. 13 ustawy, to może Pani korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Natomiast w przypadku, gdy dokonywana przez Panią wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200 000 zł, lub wykona Pani jakąkolwiek czynność, o której mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, to utraci Pani prawo do tego zwolnienia." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioski dla pytającego są takie, że może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług, co pozwala mu uniknąć obowiązku opłacania tego podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.741.2022.2.MGO