Dyrektor KIS potwierdził brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży turbin wodnych nabytych z majątku osobistego. Sprzedaż ruchomości z majątku osobistego wyprodukowanego we własnym zakresie bez zamiaru ich odsprzedaży nie ma charakteru handlowego, nie posiada cech stałości, powtarzalności i niezależności jej wykonywania. W związku z powyższym, nie podlega podatkowi VAT.

Oferta sprzedaży turbin

Wnioskodawca zakupił dwa obiekty elektrowni wodnej w przeszłości, ale nie uzyskał pozwolenia na budowę i produkcję energii elektrycznej. Po zakończeniu działalności gospodarczej zaprojektował i wykonał cztery turbiny wodne, które nie były nigdzie montowane. Obecnie Wnioskodawca otrzymał ofertę sprzedaży turbin, co rozwiązałoby jego problemy finansowe.

Pytanie, które zostało zadane, brzmiało: Czy sprzedaż ruchomości nabytych z majątku osobistego, od którego nie odliczano VAT podlega podatkowi VAT?

Prawo do rozporządzania własnym majątkiem i brak VAT

Według interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sprzedaż ruchomości nabytych z majątku osobistego, od którego nie odliczano VAT, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Organ powołał się na art. 1 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców. Opodatkowanie podatkiem VAT następuje tylko w sytuacji, gdy występuje czynność podlegająca opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy o VAT. Sprzedaż ruchomości z majątku osobistego, wyprodukowanego we własnym zakresie bez zamiaru odsprzedaży, nie spełnia warunków opodatkowania VAT-em.

"Mając na uwadze okoliczności analizowanej sprawy oraz przywołane powyżej wyroki TSUE, stwierdzić należy, że podejmowane przez Pana działania należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, bowiem brak jest Pana aktywności w przedmiocie zbycia omawianych ruchomości, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnym obrotem. Turbiny wodne zostały zaprojektowane przez Pana i wykonane według Pana koncepcji z Pana osobistych funduszy. Wprawdzie miały być one wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana, jednakże z uwagi na obwarowania prawne nigdy jej Pan nie podjął. Ruchomości te nie były i nie są przedmiotem umowy dzierżawy itp. Nie pozyskiwał Pan również nabywcy, nabywca zgłosił się sam do Pana. Na chwilę obecną sprzedaż turbin rozwiąże Pana problemy finansowe i otrzymane należności wykorzysta Pan na remont domu oraz bieżące potrzeby. Tym samym, nie można uznać Pana z tytułu sprzedaży turbin za podatnika podatku od towarów i usług, gdyż dokonując ich sprzedaży jako osoba fizyczna, nie prowadzi Pan zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko wyzbywa się majątku osobistego. W rezultacie zatem, sprzedając turbiny będzie Pan korzystać z przysługującego Mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Konsekwentnie, w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że w związku ze sprzedażą turbin, wystąpi Pan w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem planowana sprzedaż czterech turbin wodnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że sprzedaż turbin wodnych nabytych z majątku osobistego, od którego nie odliczano VAT, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Oznacza to, że osoba, która posiada te turbiny i chce je sprzedać, nie będzie musiała płacić VAT-u od tej transakcji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.382.2022.2.MPA