Dyrektor KIS potwierdził opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie odbioru ścieków świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych oraz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną.

Odpłatne usługi odbioru ścieków w Gminie

Gmina, będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, wykonuje zadania własne, w tym odprowadzanie ścieków. Gmina świadczy odpłatne usługi odbioru ścieków dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz instytucji na terenie Gminy, a także dla własnych jednostek organizacyjnych.

Gmina przeprowadziła inwestycję kanalizacyjną, która służy jedynie do odprowadzania ścieków od odbiorców zewnętrznych i nie dotyczy odbiorców wewnętrznych. Wydatki inwestycyjne dokumentowane są fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

W związku z tym, Gmina zapytała:

1.Czy świadczenie odpłatnych usług w zakresie odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych stanowi działalność gospodarczą oraz czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku?

2.Czy Gmina jest uprawniona do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z majątkiem powstałym w ramach Inwestycji, który służy wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych, tj. nie służy do odbioru ścieków od Odbiorców wewnętrznych?

Działalność gospodarczą, podlegająca opodatkowaniu VAT

W odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że świadczenie odpłatnych usług odbioru ścieków dla odbiorców zewnętrznych stanowi działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu VAT. Dodatkowo, Gmina jest uprawniona do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z majątkiem powstałym w ramach Inwestycji, który służy wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych, tj. nie służy do odbioru ścieków od Odbiorców wewnętrznych.

"Gmina zaznacza, że stanowisko odmienne od przedstawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał lub TSUE) oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładowo, Gmina przytacza orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, że „Prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny”. (…) W związku z powyższym, Gmina stoi na stanowisku, że przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z majątkiem powstałym w ramach Inwestycji, który służy Gminie wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych, tj. nie służy do odbioru ścieków od Odbiorców wewnętrznych." - wskazał Wnioskodawca, do czego przychylił się Dyrektor KIS

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organu, że świadczenie odpłatnych usług odbioru ścieków dla odbiorców zewnętrznych podlega opodatkowaniu VAT. W związku z tym, Gmina, jako podatnik VAT, ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.566.2022.1.AM