Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że płatności za wynajem urządzeń przemysłowych nie podlegają limitowi 2 000 000 zł w kontekście zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z ustawą o CIT.

Wynajem matryc, a kalkulacja limitu CIT

Wnioskodawcą jest spółka, która jest producentem urządzeń grzewczych. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Wnioskodawca zawarł porozumienie dodatkowe z inną spółką z tej grupy, dotyczące wynajmu matryc, które są niezbędne do produkcji komponentów wykorzystywanych przez wnioskodawcę. Wysokość opłat za wynajem matryc może przekroczyć 2 000 000 zł rocznie. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy płatności za wynajem urządzeń przemysłowych (matryc) dokonywane na rzecz podmiotu powiązanego powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2 000 000 zł? Wnioskodawca jest zdania, że płatności za wynajem urządzeń przemysłowych nie powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2 000 000 zł.

KIS: wynajem urządzeń przemysłowych wyłączony z limitu 2 mln zł

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że płatności dokonywane przez wnioskodawcę za wynajem matryc, stanowiące urządzenia przemysłowe, nie powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2 000 000 zł, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o CIT. KIS podkreśliła, że zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, podatnicy, którzy dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, muszą pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, jeśli łączna kwota tych należności w roku podatkowym przekroczy kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika.

Jednakże, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia wyłączającego, wyłącza się stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT w przypadku wypłat należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.64.2022.1.OK