Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawca świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Podatnik prowadzi działalność zajmującą się 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (wpis CEIDG), tj. zajęcia muzyczne/wokalne. Działalność jest rozliczana na zasadach ogólnych i prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Wpłaty za powyższe zajęcia są dokonywane przelewem od uczestników kursów, na podstawie wystawionej faktury imiennej. Wnioskodawca otrzymuje w całości zapłatę za wykonaną czynność na swój rachunek bankowy. Z ewidencji dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usługi prowadzenia zajęć muzycznych polegające na nauce gry na instrumentach lub zajęć wokalnych prowadzonych przez nauczycieli, które klasyfikuje pod symbolem PKWiU: 85.52.12 „Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej” według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W tym stanie sprawy Wnioskodawca zadał pytanie: Czy Wnioskodawca świadcząc opisane we wniosku usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Wnioskodawca świadcząc opisane we wniosku usługi na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zgodnie z pozycją 30 załącznika do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

"Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że w zakresie sprzedaży usług prowadzenia zajęć muzycznych/wokalnych (sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU – 85.52.12) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, może Pan korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Wykonywanie bowiem tych czynności nie jest objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. na podstawie powołanego wyżej rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2021 r.

Analiza opisu sprawy pozwala zatem na stwierdzenie, że w przedstawionym stanie faktycznym spełnione zostaną warunki konieczne do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży opisanych przez Pana usług na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 30 załącznika do rozporządzenia." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Oznacza to, że podatnik może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej zgodnie z przepisami podatkowymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.672.2022.1.MN