Pewna Spółka z siedzibą w Szwajcarii, zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce, dokonuje zakupu towarów spoza UE i sprzedaje je dla nabywcy w Polsce. Według Dyrektora KIS, te transakcje nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

Sprzedaż towarów przed odprawą celną w Polsce

Pewna Spółka ma siedzibę w Szwajcarii i jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce, Szwajcarii i innych krajach UE. Spółka zajmuje się handlem tworzywami sztucznymi. Dokonuje zakupu towarów od dostawcy spoza UE i sprzedaje je dla nabywcy w Polsce. Nabywca towarów ma siedzibę w Polsce i jest zarejestrowany na potrzeby VAT. Transport towarów odbywa się bezpośrednio z kraju poza UE do portu w Polsce. Dostawca wystawia fakturę sprzedaży dla Spółki, a Spółka wystawia fakturę sprzedaży dla Nabywcy. Odprawę celną towarów przeprowadza Nabywca w Polsce, a następnie transportuje towary do swojego zakładu. Sprzedaż towarów między Spółką a Nabywcą następuje przed odprawą celną w Polsce.

W związku z tym, Spółka zadała pytanie: Czy opisane powyżej transakcje pomiędzy Państwem a Nabywcą podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?

Brak VAT w Polsce

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, Dyrektor KIS potwierdza, że dostawy towarów dokonane przez Spółkę na rzecz Nabywcy przed odprawą celną w Polsce nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Organ powołuje się na przepisy ustawy o VAT oraz Dyrektywę VAT, argumentując, że takie transakcje nie spełniają warunków, aby być opodatkowanymi w Polsce.

"Odnosząc się do przedstawionych wątpliwości należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie istotne znaczenie ma to, który z uczestników transakcji jest podatnikiem z tytułu importu towarów. Zgodnie bowiem, z powołanym powyżej art. 22 ust. 4 ustawy, dostawę towarów wysyłanych z państwa trzeciego uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów (w tym przypadku Polski), gdy dostawa ta jest dokonywana przez podatnika, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów. Zatem, w przypadku importu towarów, pierwszą dostawą, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce jest dostawa dokonywana przez podmiot, który jest podatnikiem z tytułu importu towarów w kraju importu lub zaimportowania tych towarów. Przy tym, dostawa, której przedmiotem jest towar niedopuszczony do obrotu na terytorium UE, nie może zostać potraktowana jako transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT w Polsce. Z uwagi na to, że dostawy tej nie dokonuje importer towaru, taka transakcja podlega wyłączeniu z katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy.

Przenosząc powyższe ustalenia na grunt rozpoznawanej sprawy należy uznać, że skoro Państwa Spółka nie jest podatnikiem z tytułu importu towarów, to transakcja dokonana pomiędzy Państwem a Nabywcą nie wpisuje się w dyspozycję art. 22 ust. 4 ustawy. W analizowanym przypadku, dostawę towaru dokonaną przez Państwa na rzecz Nabywcy należy uznać - stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - za dokonaną, a tym samym opodatkowaną, w miejscu rozpoczęcia wysyłki, tj. na terytorium państwa trzeciego. W konsekwencji, dostawa towarów dokonana przez Państwa rzecz Nabywcy nie podlega/nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wniosek dla Wnioskodawcy jest taki, że dostawy towarów, które odbywają się przed odprawą celną w Polsce, nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Oznacza to, że Wnioskodawca nie musi naliczać i odprowadzać VAT od tych transakcji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.538.2022.1.RM