Dyrektor KIS potwierdził, że o przeznaczeniu gruntu w rozumieniu ustawy o VAT decyduje przeznaczenie podstawowe, a nie dopuszczalne, tym samym zasadnym jest zastosowanie art. 43 ustawy o VAT i zastosowanie zwolnionej stawki VAT dla transakcji w sprawie.

Spółka planuje sprzedać działkę rolną

Spółka z o.o. w 2016 roku zakupiła niezabudowaną nieruchomość, tj. grunt rolny objęty księgą wieczystą, składający się z kilku działek. Jedna z tych działek jest oznaczona jako tereny urządzeń i obsługi gospodarki rolnej z dopuszczeniem zabudowy (RU). Jednak działka ta nigdy nie była przeznaczona do zabudowy.

Dodatkowo Spółka wskazała, że nabycie działki będącej przedmiotem sprzedaży nie było czynnością opodatkowaną podatkiem VAT. W związku z powyższym z tytułu niniejszego nabycia nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia podatku VAT. Działka przez cały czas była wykorzystywana do czynności, które nie podlegały podatkowi VAT.

Obecnie Spółka chce sprzedać tę działkę. W związku z tym, wystąpiła z pytaniem: Czy Spółka dokonując sprzedaży ww. nieruchomości mając na uwadze powyższe może zastosować stawkę podatku od towarów i usług VAT jako zwolnienie przedmiotowe (zw.)?

Sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia z VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że o przeznaczeniu gruntu w rozumieniu ustawy o VAT decyduje przeznaczenie podstawowe, a nie dopuszczalne. W związku z tym, Spółka może zastosować zwolnioną stawkę VAT dla sprzedaży ww. nieruchomości.

"Z opisu sprawy wynika, że działka nr 1/1 jest niezabudowana i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka jest oznaczona symbolem RU, tj.: Tereny urządzeń obsługi rolnej. Ponadto wskazaliście Państwo, że plan nie przewiduje dodatkowego przeznaczenia gruntu, jak też jego zabudowy.

W związku z tym, na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy należy stwierdzić, że teren ten nie stanowi terenu budowlanego.

W konsekwencji, w analizowanym przypadku transakcja sprzedaży działki nr 1/1 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikająca z interpretacji decyzja umożliwia Spółce zastosowanie zwolnionej stawki VAT dla sprzedaży nieruchomości. Dla Spółki oznacza to brak konieczności opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.593.2022.2.MM