Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że lekarz prowadzący działalność gospodarczą może opodatkować przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o ile świadczone usługi na rzecz byłego pracodawcy (szpitala) nie są tożsame z tymi wykonywanymi w ramach stosunku pracy.

Usługi świadczone przez lekarza na rzecz byłego pracodawcy a ryczałt

Lekarz-rezydent zatrudniony był w szpitalu od listopada 2019 r. do sierpnia 2023 r. Po zakończeniu umowy planuje prowadzenie działalności gospodarczej, świadcząc usługi dla tego samego szpitala, jednak w innym zakresie niż dotychczas. Zasadniczo jego praca będzie polegać na udzielaniu porad ambulatoryjnych, kwalifikacji do hospitalizacji oraz udzielaniu konsultacji lekarskich w izbie przyjęć szpitala. Wnioskodawca uważa, że jego przyszłe usługi nie będą identyczne z tymi wykonywanymi podczas rezydentury, ponieważ nie będą one ani nadzorowane, ani zlecone przez lekarzy specjalistów, co różni się od warunków pracy na umowie rezydenckiej. Ponadto, wnioskodawca będzie pełnił całkowicie samodzielne funkcje, będąc w pełni odpowiedzialnym za swoje czynności, co stanowi kolejną różnicę.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w przedstawionym stanie faktycznym istnieje możliwość opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

KIS: lekarz ma możliwość opodatkowania przychodów w formie ryczałtu

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Na podstawie przedstawionych informacji organ podatkowy stwierdził, że usługi świadczone przez lekarza w ramach działalności gospodarczej są odmienne od tych, które wykonywał w trakcie rezydentury.

Rezydentura, traktowana jako specyficzny rodzaj umowy o pracę, ma na celu umożliwienie lekarzowi zdobycie specjalizacji, a nie swobodne świadczenie usług. Podczas rezydentury lekarz pracuje pod nadzorem i na zasadach określonych przez specjalistów i program specjalizacji. Natomiast w prowadzonej działalności gospodarczej lekarz świadczy usługi samodzielnie, bez bezpośredniego nadzoru, a odpowiedzialność za świadczone usługi spoczywa wyłącznie na nim. Różnice te są wystarczające, aby uznać, że usługi te nie są "tożsame", co oznacza, że przychody z działalności gospodarczej można opodatkować ryczałtem.

Z uwagi na powyższe, organ podatkowy potwierdził, że lekarz-rezydent, po zakończeniu rezydentury, może prowadzić działalność gospodarczą i opodatkować osiągane przychody ryczałtem. Kluczowym elementem takiej oceny jest brak tożsamości świadczonych usług w obu formach zatrudnienia. Dzięki temu lekarze, którzy zdecydują się na samodzielne praktykowanie medycyny, będą mogli skorzystać z preferencyjnych form opodatkowania, co może okazać się korzystne z punktu widzenia prowadzenia własnej praktyki lekarskiej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.774.2023.2.MJ