Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawca spełnia wymogi zwolnienia z prowadzenia kasy fiskalnej, ponieważ za wykonane usługi remontowo-budowlane osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej płacą wyłącznie przelewem na jego rachunek bankowy. W przypadku niespełnienia warunków do zwolnienia (np. przy płatności gotówką) wystąpi obowiązek instalacji kasy fiskalnej on-line po przekroczeniu 20.000 zł, licząc proporcjonalnie do końca roku od dnia nie spełnienia warunków zwolnienia.

Usługi remontowo-budowlane zwolnione z podatku VAT

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi remontowo-budowlane od 7 listopada 2022 roku. Wnioskodawca wykonuje usługi remontowo-budowlane zwolnione z podatku VAT (mały podatnik). Nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługi te świadczy zarówno na rzecz firm, jak i osób fizycznych. Płatność za usługi odbywa się wyłącznie przelewem.

W tym stanie sprawy Wnioskodawca zadał pytanie: Chce Pan korzystać ze zwolnienia zgodnie z poz. 37 Rozp. MF z dnia 28 grudnia 2021 poz. 2442. Czy będzie obowiązywać Pana limit 20000 zł rocznie czy może Pan limit przekroczyć i do jakiej kwoty? Kiedy będzie musiał Pan zainstalować kasę fiskalną i jaką?

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży

Według udzielonej odpowiedzi przez Dyrektora KIS, podatnik spełnia warunki zwolnienia z kasy fiskalnej, ponieważ płatności za usługi remontowo-budowlane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są dokonywane wyłącznie przelewem na konto bankowe podatnika.

Jeśli jednak podatnik nie spełni warunków zwolnienia (np. w przypadku płatności gotówką), to organ wskazuje, że obowiązek instalacji kasy fiskalnej on-line pojawi się po przekroczeniu limitu 20 000 zł, licząc proporcjonalnie do końca roku od dnia, w którym nie zostaną spełnione warunki zwolnienia.

"Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis spraw, należy stwierdzić, że może/będzie mógł Pan na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego, stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług budowlanych za które zapłata będzie przekazywana na Pana rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Z powyższego zwolnienia dla świadczenia ww. usług będzie mógł Pan korzystać również po przekroczeniu limitu 20 000 zł rocznie. Maksymalna kwota o jaką można przekroczyć rocznie limit sprzedaży 20 000 zł nie została określona w przepisach ustawy i rozporządzeń do ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z udzieloną interpretacją, podatnik jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej do końca 2023 roku, nawet jeśli przychody z usług remontowo-budowlanych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczą limit 20 000 zł. Warunkiem jest jednak dokonywanie płatności za te usługi wyłącznie przelewem na konto bankowe podatnika.

Organ potwierdza również, że w przypadku niespełnienia warunków zwolnienia, czyli gdy płatności będą dokonywane gotówką, podatnik będzie zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej on-line po przekroczeniu limitu 20 000 zł, proporcjonalnie do końca roku od dnia, w którym nie zostaną spełnione warunki zwolnienia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.416.2023.2.JM