Dyrektor KIS wyjaśnił, że umowy o współpracy zawierane przez Wnioskodawcę z Uczelnią w zakresie organizacji studiów podyplomowych podlegają zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

Umowy o współpracy z Uczelnią w celu organizacji studiów podyplomowych

Wnioskodawca zamierza zawierać umowy o współpracy z Uczelnią w celu organizacji studiów podyplomowych. Uczelnia jest uprawnionym podmiotem do prowadzenia kształcenia i doskonalenia zawodowego, co wynika z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z tym, Wnioskodawca zadał pytanie: Czy umowy o współpracy z Uczelnią, w zakresie organizacji studiów podyplomowych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT?

Wnioskodawca uważa, że umowy te kwalifikują się do zwolnienia od podatku VAT, ponieważ spełniają warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, czyli dotyczą usług w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego świadczonych przez uprawnione podmioty.

Kwalifikują się do zwolnienia od VAT

Organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy. W uzasadnieniu organ odwołał się do licznych przepisów ustawy o VAT, w tym art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz art. 43 ust. 1 pkt 29. Zgodnie z interpretacją, usługi organizacji studiów podyplomowych świadczone we współpracy z uczelnią przez niepubliczną jednostkę kształcenia ustawicznego (NJKU) kwalifikują się do zwolnienia od VAT.

Usługi te są uznawane za świadczenia w zakresie kształcenia i wychowania, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Ponadto, ze względu na akredytację lub pełne finansowanie ze środków publicznych, takie usługi, jak w art. 43 ust. 1 pkt 29, są również zwolnione od podatku VAT. Zatem, umowy o współpracy z Uczelnią w zakresie organizacji studiów podyplomowych podlegają zwolnieniu od VAT.

"W związku z powyższym stwierdzić należy, że czynności, które podejmowane są przez Wnioskodawcę jako NJKU w ramach umowy o współpracy z Uczelnią będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, jako świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związana ze świadczeniem zwolnionych od podatku VAT usług świadczenia studiów podyplomowych. Wnioskodawca będzie bowiem podmiotem prowadzącym NJKU, które zaliczane są do systemu oświaty i zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawca jest więc podmiotem co do zasady korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jest zatem podmiotem prawa publicznego, działającym w zakresie kształcenia, o którym mowa w powołanym wyżej wyroku TSUE.

Ponadto stwierdzić należy, że świadczenie przez Wnioskodawcę usług w ramach organizacji i przeprowadzania studiów podyplomowych nie może być wyłączone ze zwolnienia od podatku VAT z tego powodu, że ich głównym celem miałoby być osiągnięcie dodatkowego dochodu przez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw opodatkowanych VAT, gdyż każdy inny podmiot mający tak jak Wnioskodawca statut jednostki objętej systemem oświaty, świadczący takie usługi również korzystałaby ze zwolnienia od podatku VAT. Usługi w ramach współorganizowania studiów podyplomowych obejmujące zapewnienie odpowiednie bazy dydaktycznej, materiały niezbędne dla słuchaczy studiów oraz profesjonalnej kadry dydaktycznej stanowić będą, w ocenie Wnioskodawcy, element kompleksowej usługi w zakresie kształcenia." - wskazał organ.

Podsumowanie

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje, że usługi związane z organizacją studiów podyplomowych świadczone przez Wnioskodawcę we współpracy z Uczelnią są zwolnione od podatku VAT.

Źródło: Usługa organizacji studiów podyplomowych z zakresu (...) we współpracy z Uczelnią świadczone za pośrednictwem NJKU będą podlegały zwolnieniu z opodatk... - Interpretacja - 0114-KDIP4-2.4012.396.2023.2.AA