Dyrektor KIS potwierdził, że dotacja przyznana gminie oraz wpłaty od mieszkańców na realizację projektu ekologicznego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opis Stanu Faktycznego:

Gmina, jako czynny podatnik VAT, pracuje nad projektem związanym z wymianą nieefektywnych źródeł energii na ekologiczne w budynkach mieszkalnych. Inwestycja ta, finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, jest jednym z zadań własnych gminy.

Użyczający - Mieszkaniec Gminy, zobowiązuje się m.in. do bezpłatnego użyczenia części nieruchomości Gminie celem przeprowadzenia prac Wykonawcy oraz do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji (skalkulowanego jako udział w wysokości 15% kwoty brutto kosztu zakupu i montażu urządzeń na nieruchomości, określonego przez Wykonawcę). Wysokość wkładu własnego ma charakter obowiązkowy do uczestnictwa w projekcie. Procentowa kwota wkładu własnego dla wszystkich mieszkańców jest taka sama - wskazano w stanie faktycznym

Gmina zadała pytania:

1.Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega przyznana dotacja na realizację projektu pn. "..."?

2.Czy wpłaty mieszkańców powinny być potraktowane jako odpłatność za usługę opodatkowaną podatkiem VAT

Według gminy, dotacja na projekt nie powinna być opodatkowana VAT, gdyż nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. Dodatkowo, gmina uważa, że wpłaty od mieszkańców nie są odpłatnością za usługę VAT, ponieważ gmina nie uzyskuje z tego stałych dochodów ani zysku.

Stanowisko Organu Podatkowego:

Dyrektor KIS odpowiedział, że działania gminy nie stanowią ani dostawy towarów, ani świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT. Argumentuje to tym, że gmina nie zamierza regularnie świadczyć usług związanych z montażem urządzeń grzewczych ani zatrudniać pracowników do tego celu. Ponadto, ze względu na finansowanie z środków publicznych i wkład mieszkańców, sytuacja ta różni się od typowej działalności gospodarczej.

Organ odwołuje się również do wyroku TSUE nr C-612/21, który stwierdza, że działania gminy nie podlegają opodatkowaniu VAT, jeżeli nie mają na celu osiągania stałego dochodu i są finansowane głównie ze środków publicznych. W tej sytuacji, wpłaty mieszkańców pokrywają jedynie niewielką część kosztów projektu.

"Zauważyć należy, że dotacja/dofinansowanie nie funkcjonuje samodzielnie, nie podlega opodatkowaniu jako odrębna kwota, lecz wyłącznie w odniesieniu do czynności, do której jest wypłacana. Jeżeli czynność, do której dopłata jest przyznawana nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, to i dopłata do tej czynności nie stanowi elementu ceny oraz nie może być włączona do podstawy opodatkowania.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku nie wystąpi związek pomiędzy dofinansowaniem otrzymanym na realizację ww. projektu a czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak bowiem wskazano wyżej, w zakresie realizacji projektu nie będą Państwo wykonywali działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Państwa działania w zakresie zakupu i montażu Urządzeń Grzewczych, w ramach opisanego projektu, nie będą stanowiły dostawy towarów i świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem otrzymana przez Państwa dotacja, przeznaczona na realizację ww. projektu nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług." - wskazał organ.

Podsumowanie

W świetle powyższych argumentów i interpretacji, działania gminy związane z realizacją projektu ekologicznego nie podlegają opodatkowaniu VAT. Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko, odnosząc się do przepisów prawa i orzecznictwa TSUE.

Źródło: Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji przyznanej na realizację projektu oraz nieuznanie wpłat mieszkańców jako odpłatności za usługę... - Interpretacja - 0113-KDIPT1-1.4012.509.2023.2.WL