Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że świadczone usługi zarządzania projektami (PKWiU 70.22.20.0) niebędącymi usługami doradztwa, mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%.

Usługi zarządzania projektami niebędące doradztwem a ryczałt

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od kwietnia 2010 r. w zakresie zarządzania projektami informatyczno-wdrożeniowymi, jako project manager. Świadczone usługi obejmują planowanie, harmonogramowanie, budżetowanie, określanie zakresu projektu, koordynację prac analityków, deweloperów, testerów, administratorów, inżynierów ds. systemów, komunikację z partnerami i dostawcami, nadzór nad dokumentacją projektową oraz inne działania związane z realizacją projektów. Usługi były i są związane z usługami opisanymi w PKWiU pod symbolem 70.22.20.0. Ponadto, wnioskodawca wskazał, że nie świadczy usług z zakresu doradztwa oraz nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head-office). Od 2022 roku opłaca ryczałt ewidencjonowany od przychodów swojej działalności.

Zainteresowany jest zdania, że podatek od świadczonych usług w ramach działalności gospodarczej na podstawie stanu faktycznego może być rozliczony w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. W celu weryfikacji prawidłowości swoich poglądów podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przedstawione przez niego stanowisko, jest poprawne.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu dla usług project managera wynosi 8,5%

Dyrektor KIS na podstawie stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów stwierdził, że przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę ze świadczenia w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 70.22.20.0 są opodatkowane stawką 8,5% określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Organ podatkowy wyjaśnił, że stawka 8,5% jest właściwa dla usług zarządzania projektami, które nie są usługami doradztwa, a świadczone są na rzecz klientów. Potwierdza to przyporządkowanie do kategorii usług opisanych symbolem 70.22.20.0 PKWiU. Interpretacja jest zgodna z przedstawionym przez wnioskodawcę stanowiskiem i potwierdza, że jego działalność gospodarcza jest opodatkowana prawidłowo.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-2.4011.334.2023.2.KS