Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi doradcze mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Usługi doradcze a ryczałt 8,5%

Wnioskodawczyni zamierza oferować usługi doradcze sklasyfikowane pod kodami PKWiU 74.90.19.0 i 74.90.20.0. Przeważającą działalnością wnioskodawczyni będzie koordynowanie projektów inwestycyjnych, organizacja pracy zespołów, tworzenie budżetów i raportów okresowych, z zachowaniem standardów jakości. Wnioskodawczyni będzie współpracować ze spółkami, świadcząc usługi za stałe miesięczne wynagrodzenie, udokumentowane fakturami. Nie istnieją powiązania pracownicze ani kapitałowe między wnioskodawczynią a zleceniodawcami, a przychody wnioskodawczyni z prowadzonej przez nią działalności nie przekroczyły 2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym.

Czy działalność gospodarcza wnioskodawczyni może być opodatkowana ryczałtem 8,5%, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy stwierdził, że brak jest przesłanek negatywnych do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w kontekście opisanej działalności. Działalność ta, według PKWiU, klasyfikuje się jako usługowa, a więc zgodnie z przepisami podatkowym podlega opodatkowaniu ryczałtem.

Wnioskodawczyni spełnia też pozostałe kryteria, takie jak brak przekroczenia progu przychodów w roku poprzedzającym rok podatkowy oraz brak wykluczeń z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W związku z tym, KIS potwiedziła, że działalność wnioskodawczyni może być opodatkowana ryczałtem 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.747.2022.2.WS