Dzierżawa gruntów rolnych nie spełnia definicji „działalności rolniczej” zgodnie z ustawą o PIT. Przychody uzyskane z dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze nie stanowią źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 tejże ustawy. Czy to znaczy, że nie podlegają opodatkowaniu PIT?

Dzierżawa gospodarstwa rolnego innemu rolnikowi na cele rolnicze, a PIT

Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa, które odziedziczył w drodze postępowania spadkowego w 2015 roku. Gospodarstwo to spełnia kryteria gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Od momentu przejęcia gospodarstwa, wnioskodawca oddał część gruntów ornych w dzierżawę rolnikowi, który uprawiał zarówno swoje własne grunty, jak i grunty dzierżawione od wnioskodawcy. Czynsz dzierżawny wnioskodawca opodatkował ryczałtem na poziomie 8,5%, traktując te środki jako przychód. Z umowy dzierżawy nieruchomości wynika bezpośrednio, że wydzierżawiona ziemia była, jest i będzie wykorzystywana do tradycyjnej gospodarki rolnej - uprawa zboża, okopowych, tradycyjny chów zwierząt - tuczniki, bydło opasowe. Wnioskodawca uważa, że dzierżawa gruntów rolnych na cele rolnicze nie podlega opodatkowaniu PIT, ponieważ nie generuje przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu prawa podatkowego.

Zainteresowany zadał pytanie, czy w jego przypadku zastosowanie treść art. 2 ust. 1 ustawy o PIT i uzyskany przychód z tytułu przedmiotowej dzierżawy nie podlega opodatkowaniu PIT.

Przychody z dzierżawy nie stanowią źródła przychodu opodatkowanego

KIS zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy, ale z innych powodów. Dzierżawa gruntów rolnych nie spełnia definicji „działalności rolniczej” zgodnie z ustawą o PIT. Przychody uzyskane z dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze nie stanowią źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 tejże ustawy. W rezultacie, przychody wnioskodawcy z tytułu dzierżawy nie podlegają opodatkowaniu PIT.

Podstawowym kryterium działalności rolniczej, zgodnie z ustawą, jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw, hodowli lub chowu. Dzierżawa gruntów rolnych, nawet na cele rolnicze, nie spełnia tej definicji. Dzierżawa gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze nie jest źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu.

W przypadku wnioskodawcy dzierżawione grunty są używane na cele rolnicze, więc przychody z tej dzierżawy nie stanowią źródła przychodu opodatkowanego. Z tego powodu, wnioskodawca nie jest zobligowany do opłacania PIT od przychodów z dzierżawy gruntów rolnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.488.2023.2.PS