Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że otrzymanie przez spółkę aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którego celem jest zwiększenie kapitału zakładowego lub kapitału zapasowego, nie powoduje powstania przychodu podatkowego.

Transfer zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a opodatkowanie

Wnioskodawcą, jest spółka, która działa od 2020 roku. Spółka prowadzi działalność handlowo-dystrybucyjną i ma udziałowców, w tym udziałowca który posiada 50% udziałów w spółce i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Udziałowiec prowadzi swoją działalność gospodarczą wykorzystując materialne i niematerialne składniki majątkowe, w tym m.in. urządzenia produkcyjne oraz własność intelektualną, takie jak patenty. Działalność udziałowca obejmuje produkcję innowacyjnych rozwiązań, dystrybucję urządzeń i usług serwisu oraz prace badawczo-rozwojowe. Udziałowiec planuje podzielić swoją działalność na dwie odrębne części: działalność produkcyjną, dystrybucyjną i serwisową oraz działalność dotyczącą wynajmu nieruchomości, udostępniania patentów i prac badawczo-rozwojowych. Planuje również wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci aktywów do spółki w zamian za udziały w jej kapitale zakładowym.

Spółka skierowała pytanie do KIS czy opisana transakcja wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki spowoduje po stronie wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Wnioskodawca uważa, że opisana transakcja wniesienia aportem działalności udziałowca do spółki nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po jego stronie.

KIS: aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie stanowi przychodu

Według KIS, przedstawione stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. KIS uznała, że przewidziana transakcja wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki nie skutkuje po jego stronie powstaniem przychodu, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Organ podatkowy stwierdził, że przychodem podatkowym są wartości pieniężne lub ich równoważniki, które wchodzą do majątku podatnika, powiększając jego aktywa.

KIS stwierdziła, że każdy przychód, niezależnie od tego, czy wynika ze zdobycia pojedynczych składników majątku (w tym wkładu pieniężnego), czy też ze zdobycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie będzie stanowił przychodu podatkowego, jeśli przychód zostanie przekazany na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego lub kapitału zapasowego spółki. Reasumując, otrzymanie przez spółkę aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeznaczenie tego aportu niepieniężnego na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego lub zapasowego nie powoduje po stronie spółki powstania przychodu podatkowego

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.377.2023.2.MF