Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wypłacane obywatelom Ukrainy stypendia stażowe podlegają opodatkowaniu i są kwalifikowane jako przychody z innych źródeł.

Wypłata stypendium stażowego dla obywateli Ukrainy a opodatkowanie

Od marca 2023 roku, organizator (wnioskodawca) prowadzi staże zawodowe, w ramach których wypłacane są stypendia stażowe obywatelom Ukrainy (do 26 roku życia), ze statusem uchodźcy (UKR). Proces ten jest regulowany poprzez trójstronną umowę między organizatorem, podmiotem przyjmującym na staż i stażystą. Organizator jest zdania, że należy naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy, ponieważ ww. środki finansowe nie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z art. 21 ust 1 pkt 137 oraz pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), oraz nie jest to świadczenie pieniężne z tytułu praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich i nie jest to stypendium za staż uczniowski, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto wnioskodawca jest zdania, że przychody z tytułu stypendium stażowego powinny zostać zaliczone do innych źródeł zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o PIT.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy twierdzenia, które przedstawił, są prawidłowe.

KIS: stypendia są opodatkowane i stanowią przychody z innych źródeł

Dyrektor KIS potwierdził założenia wnioskodawcy, że stypendia wypłacane obywatelom Ukrainy są opodatkowane i stanowią przychody z innych źródeł.

Organ podatkowy uznał, że wypłacane obywatelom Ukrainy stypendia stażowe kwalifikują się jako przychody z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Dyrektor KIS podkreślił, że zwolnienia przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 137 oraz art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT nie znajdują zastosowania do opisanych stypendiów, gdyż nie stanowią one przychodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umowy zlecenia, czy też odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego.

W związku z tym, wypłacając stypendia stażowe obywatelom Ukrainy, organizator jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.389.2023.1.ENB