Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wynagrodzenia wypłacane przyszłym pracownikom z tytułu zawartych umów przedwstępnych kwalifikują się jako przychody z innych źródeł. W efekcie przedsiębiorca nie ma obowiązku poboru zaliczek na PIT, ale zobowiązany jest wystawić PIT-11 za rok, w którym dojdzie do faktycznej zapłaty przez wnioskodawcę wynagrodzenia.

Kwalifikacja przychodów z umów przedwstępnych

Wnioskodawca prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru usług płatniczych Komisji Nadzoru Finansowego, polegającą na świadczeniu usług płatniczych kierowanych do klienta indywidualnego. Obecnie jest we wczesnej fazie rozwoju i nie zatrudnia jeszcze pracowników. Przedsiębiorca planuje zabezpieczyć dostępność i dyspozycyjność kadrową na przyszłość, poprzez zawarcie umów przedwstępnych do umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu oraz do umów o pracę. W przyszłości planuje zawieranie umów przedwstępnych odpłatnych, z których wynagrodzenie będzie należne w zamian za świadczenie polegające na zobowiązaniu do zawarcia umowy przyrzeczonej, lecz nie stanowiące w jakimkolwiek stopniu wynagrodzenia z umowy przyrzeczonej.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przychód z tytułu umowy przedwstępnej będzie stanowił przychód z innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT i czy jako podmiot wypłacający wynagrodzenie z umów przedwstępnych, nie będzie zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy, jednakże będzie zobowiązany do sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu zgodnie z art. 42a ust. 1 ww. ustawy.

Przychody z umów przedwstępnych jako przychody z innych źródeł

Dyrektor KIS stwierdził, że skoro wynagrodzenie z tytułu zawartych umów przedwstępnych będzie wypłacone przyszłym pracownikom za świadczenie polegające na zobowiązaniu do zawarcia umowy przyrzeczonej, to nie będą one stanowiły przychodów ze stosunku pracy. Organ podatkowy uznał, że przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

W konsekwencji, w sytuacji wypłaty przyszłym pracownikom wynagrodzenia z tytułu zawartych umów przedwstępnych, na wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednakże stosownie do treści art. 42a ust. 1 ww. ustawy, przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawienia dla przyszłych pracowników informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok, w którym dojdzie do faktycznej zapłaty przez wnioskodawcę wynagrodzenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.793.2022.1.KP