Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że pobranie opłaty ewidencyjnej od klienta nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, a jej przekazanie do MSWiA nie jest kosztem uzyskania przychodów.

Opłata ewidencyjna od klienta a przychód z działalności gospodarczej

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz wykonywania badań pojazdów samochodowych. Pobiera on opłaty ewidencyjne, które wynoszą 1 zł za każde badanie techniczne pojazdu. Wysokość tej opłaty określona została w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Podatnik jest zdania, że pobranie opłaty ewidencyjnej od klienta nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej i jednocześnie przekazanie tej opłaty do MSWiA nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Wnioskodawca twierdzi, że opłata ewidencyjna nie zwiększa wartości sprzedaży usług, ponieważ jest przekazywana do dysponenta tej opłaty, z uwagi na to nie stanowi przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a skoro nie stanowi przychodu, to nie może stanowić również kosztów uzyskania przychodów.

W celu weryfikacji poprawności swojego stanowiska zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy pobranie opłaty ewidencyjnej od klienta stanowi przychód z działalności gospodarczej, a jej przekazanie do MSWiA jest kosztem uzyskania przychodów.

KIS: opłata ewidencyjna nie stanowi przychodu dla wnioskodawcy

Interpretacja KIS jest zgodna ze stanowiskiem wnioskodawcy. Dyrektor KIS potwierdził, że pobranie opłaty ewidencyjnej od klienta nie stanowi dla wnioskodawcy przychodów z działalności gospodarczej, a jej przekazanie nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy stwierdził, że opłata ewidencyjna nie stanowi dla wnioskodawcy kwoty należnej, ponieważ jest ona przychodem Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. W konsekwencji kwota ta nie stanowi dla niego przychodów z działalności gospodarczej, jak również nie stanowi ona kosztów uzyskania przychodów. Wydatki, aby były uznane za koszty uzyskania przychodów, muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów, co nie ma miejsca w przypadku opłaty ewidencyjnej.

KIS uznała, że wnioskodawca w przedstawionym w stanie faktycznym pełni jedynie rolę pośrednika w zakresie pobierania i przekazywania ww. opłaty, nie uzyskując z tego tytułu ani przychodu, ani nie ponosząc kosztów uzyskania przychodów. Z uwagi na powyższe, opłata ewidencyjna nie powinna być traktowana ani jako przychód, ani jako koszt uzyskania przychodów w księgach rachunkowych wnioskodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.793.2022.1.WS