Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że podatnik (dziadek) w związku z nabyciem służebności od swojego wnuka, będzie zwolniony w całości z obowiązku zapłaty podatku od nieodpłatnego nabycia służebności na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Nieodpłatna służebność osobista mieszkania

Podatnik opisał, że jego wnuk planuje ustanowić na jego rzecz i małżonki wnioskodawcy służebność osobistą mieszkania. Służebność ma dotyczyć domu jednorodzinnego, który jest częścią majątku wspólnego wnuka i jego żony. Wartość ustanowionego prawa przekracza kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn dla nabywcy z I grupy podatkowej. Stronami umowy będzie wnioskodawca, jego żona oraz jego wnuk. Żona wnuka wnioskodawcy wyrazi wymaganą zgodę na dokonanie czynności, o której mowa w art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Podatnik zapytał, czy będzie zwolniony w całości z obowiązku zapłaty podatku od nieodpłatnego nabycia służebności.

Zwolnienie w podatku od spadków i darowizn

Według Dyrektora KIS, podatnik będzie zwolniony w całości z obowiązku zapłaty podatku od nieodpłatnego nabycia służebności. Organ stwierdził, że podatnik jako dziadek wnuka, znajduje się w kategorii osób zwolnionych od tego podatku.

"Podsumowując, nabycie ograniczonego prawa rzeczowego (nieodpłatnej służebności mieszkania) – jak sam Pan wskazał – nastąpi na podstawie umowy zawartej wyłącznie pomiędzy Panem (dziadkiem), Pana żoną (jako nabywcami prawa) a Pana wnukiem. Zatem w sytuacji gdy żona Pana wnuka wyrazi zgodę, o której mowa w art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na ustanowienie ww. służebności, nabycie to skorzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jak słusznie Pan stwierdził, stosownie do treści art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie obejmuje Pana obowiązek zgłoszenia nabycia ww. prawa majątkowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na zasadach wskazanych w art. 4a ust. 1 ww. ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS, że podatnik (dziadek) będzie zwolniony w całości z obowiązku zapłaty podatku od nieodpłatnego nabycia służebności osobistej mieszkania na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.118.2022.2.MZ