Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że park, prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał darowizny od osób fizycznych ze zbiórki internetowej, nie musi uiszczać podatku od spadków i darowizn. Z kolei jeśli chodzi o darowizny od fundacji, to powstał obowiązek podatkowy w podatku.

Darowizny środków pieniężnych

Od lutego 2019 r., wnioskodawczyni prowadzi park dzikich zwierząt, objęty PKD 91.04.Z, z dodatkowymi działalnościami: turystyczną, detaliczną sprzedażą różnych towarów. Park jest finansowany ze sprzedaży biletów, zbiórek internetowych oraz dofinansowania od fundacji. W 2021 r. odbyła się zbiórka internetowa, dzięki której park uzyskał środki od niezwiązanych z wnioskodawczynią osób. Współpracuje również z fundacją, która dofinansowuje park i ma prawo oceniać jego działania oraz wydatkowanie funduszy. Wnioskodawczyni zarejestrowała te środki jako przychody zwolnione od podatku dochodowego.

Wnioskodawczyni chciała dowiedzieć się, czy darowizny od osób fizycznych i fundacji powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Środki z zbiórki internetowej są darowiznami (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego), ponieważ darczyńcy zobowiązali się do bezpłatnych świadczeń na rzecz wnioskodawczyni. To samo tyczy się fundacji, która również przekazała darowizny na utrzymanie parku. Za te środki wnioskodawczyni nie świadczy usług na rzecz fundacji. Niektóre darowizny korzystają ze zwolnienia od podatku, a niektóre, zgodnie z analizą przepisów, powinny być opodatkowane.

Tylko darowizny od osób fizycznych nie podlegają opodatkowaniu

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że darowizny środków pieniężnych otrzymane od osób fizycznych w ramach zorganizowanej zbiórki internetowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W przypadku darowizn otrzymanych od Fundacji, organ stwierdził, że podlegają one opodatkowaniu. Wnioskodawca ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego oraz uwzględnienia tych darowizn w podstawie opodatkowania.

"Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że środki pieniężne otrzymane od osób fizycznych w ramach zorganizowanej zbiórki internetowej oraz środki pieniężne otrzymane od Fundacji, skoro – jak wskazała Pani w uzupełnieniu wniosku – stanowią darowizny, to podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Darczyńcą w tym przypadku jest każda osoba trzecia/Fundacja, przekazująca środki pieniężne dla Pani.

Jeżeli natomiast w istocie – jak wskazała Pani we wniosku – wpłaty pochodzące od jednej osoby w ramach zbiórki internetowej nie przekroczyły kwoty 1.000,00 zł, to w świetle powołanych przepisów nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. W takiej sytuacji nie miała Pani obowiązku składania zeznania o nabyciu tych środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Natomiast w przypadku darowizn środków pieniężnych otrzymanych od Fundacji, skoro ich kwota przekroczyła kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj. 4.902 zł), to powstał u Pani obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn i miała Pani obowiązek złożenia zeznania (druk SD-3) o nabyciu tych darowizn właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli od dnia otrzymania darowizny." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioski dla Wnioskodawcy są takie, że darowizny środków pieniężnych otrzymane od osób fizycznych w ramach zorganizowanej zbiórki internetowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Natomiast darowizny otrzymane od Fundacji są objęte opodatkowaniem, co wiąże się z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.102.2022.5.PB