Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli ani darczyńca, ani wnioskodawca nie są obywatelami polskimi i nie posiadali ani nie posiadają miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to nastąpi wyłączenie spod stosowania ustawy o podatku od spadków i darowizn, wynikające z art. 3 ust. 1.

Darowizna części udziałów pewnej spółki z o.o.

Wnioskodawca planuje otrzymać część udziałów pewnej spółki z o.o. od jedynego wspólnika (jego ojca) poprzez umowę darowizny. Oszacowana wartość tych udziałów nie przekroczy 400 000 euro. Spółka działa w branży kosmetycznej, prowadząc produkcję i sprzedaż wyrobów. Wnioskodawca, obywatel Niemiec, nie jest rezydentem podatkowym w Polsce, podobnie jak wspólnik spółki.

Wnioskodawca pyta, czy będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w Polsce z tytułu przyszłej darowizny udziałów w spółce.

Wnioskodawca twierdzi, że zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nie jest zobowiązany do płacenia podatku, ponieważ ani on, ani darczyńca (jego ojciec) nie są obywatelami Polski ani nie mają stałego miejsca pobytu w Polsce. Wnioskodawca podkreśla, że udziały w spółce z o.o. są prawami majątkowymi i odnosi się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (I SA/Gd 579/13), który uznał, że akcje są prawami majątkowymi i ich nabycie przez osobę fizyczną tytułem spadku podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca stosuje analogię i uważa, że taka sama logika powinna obowiązywać dla udziałów w spółce z o.o.

Podatek od spadków i darowizn nie będzie wymagany

Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Polski, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, podatek od spadków i darowizn obejmuje nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

W oparciu o te przepisy, organ stwierdził, że udziały w spółce z o.o. stanowią prawa majątkowe, a nabycie tych udziałów tytułem darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jednakże, w przypadku wnioskodawcy, który nie jest obywatelem polskim i nie posiada miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski, podatek od spadków i darowizn nie będzie wymagany.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał odpowiedź, zgodnie z którą nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu zawarcia umowy darowizny udziałów w spółce z o.o. przez jedynego wspólnika spółki. Wynika to z faktu, że wnioskodawca nie jest obywatelem polskim i nie posiada miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.109.2022.3.DR