Dyrektor KIS potwierdził, że notariusz, jako płatnik PCC, nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od spadków i darowizn od darowizny lokalu mieszkalnego przez syna na rzecz matki, za zgodą żony.

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz matki

Małżonkowie są współwłaścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Prawo to nabyli do majątku wspólnego podczas trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustrój wspólności umownej majątkowej małżeńskiej rozszerzonej. Małżonek planuje przekazać to prawo swojej matce za zgodą żony, zgodnie z art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego między małżonkiem, a jego matką, obywatelką Polski.

Wnioskodawca - notariusz, chciał się dowiedzieć, czy w przypadku darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez syna na rzecz matki (z zgodą synowej), obdarowana (matka) będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4 ust. 4 i art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Brak podatku od spadków i darowizn

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, objętego wspólnością majątkową małżeńską, dokonana przez syna na rzecz matki, za zgodą synowej, będzie całkowicie zwolniona od podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie to będzie obowiązywało, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w art. 172 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

"Tym samym, w kontekście opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przedmiotowej darowizny zgoda taka będzie neutralna podatkowo; w żaden sposób nie powodując, iż M. X (synowa obdarowanej) stanie się stroną umowy darowizny zawartej między Panem R. X a jego matką. Z treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika bowiem, że zgoda małżonka jest niezbędna dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, w przypadku gdy jej przedmiotem są składniki objęte wspólnością majątkową. Z faktu tego nie można jednak wywodzić, że wyrażając taką zgodę drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny.

Będąc notariuszem sporządzającym akt notarialny umowy darowizny między matką a jej synem, jako płatnik podatku od spadków i darowizn, nie będzie Pani zobowiązana do pobrania podatku od spadków i darowizn, gdyż darowizna ta będzie w całości zwolniona z tego podatku na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dokonana przez syna na rzecz matki, za zgodą synowej, będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.153.2022.1.JS