Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w najnowszej interpretacji wyjaśniła, że domki letniskowe przeznaczone na wynajem krótkoterminowy, klasyfikowane jako budynki niemieszkalne podlegają amortyzacji.

Amortyzacja domków letniskowych

Wnioskodawca jest właścicielem jednego domku letniskowego z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy. W planach ma zakup kolejnego domku, który również będzie przeznaczony na ten sam cel. Przychody z najmu domków letniskowych rozliczane będą w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Prowadzi on ewidencję środków trwałych, do której będą wprowadzone oba domki letniskowe. Domki te zostały przez wnioskodawcę sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według symbolu KŚT – symbol 109 „Domki kempingowe, budynki zastępcze – trwale związane z gruntem”. Ponadto podatnik wskazał, że domki letniskowe wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowią budynki niemieszkalne. Zdaniem wnioskodawcy obecnie obowiązujące prawo daje możliwość zastosowania amortyzacji domków letniskowych jako budynków niemieszkalnych przeznaczonych na najem krótkoterminowy.

Z uwagi na powyższe zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy nowe przepisy umożliwiają dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości stanowiących budynki niemieszkalne przeznaczone na wynajem krótkoterminowy.

KIS: domki letniskowe jako budynki niemieszkalne podlegają amortyzacji

Dyrektor KIS potwierdził, że domki letniskowe klasyfikowane jako budynki niemieszkalne przeznaczone na wynajem krótkoterminowy podlegają odpisom amortyzacyjnym według nowych przepisów.

Organ podatkowy zauważył, że zgodnie z art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy". KIS stwierdziła, że z uwagi na to, że domki letniskowe nie stanowią budynków mieszkalnych, istnieje możliwość dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych jako odpisów od nieruchomości stanowiących budynki niemieszkalne przeznaczone na wynajem krótkoterminowy.

W świetle obowiązującego prawa, domki letniskowe klasyfikowane jako budynki niemieszkalne podlegają amortyzacji. Powyższe oznacza, że wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości stanowiących budynki niemieszkalne przeznaczone na wynajem krótkoterminowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.500.2023.2.MM