Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że przychody uzyskiwane z działalności polegającej na świadczeniu usług z zakresu tresury psów oraz konsultacji behawioralnych mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Przychody z tresury psów i konsultacji behawioralnych a ryczałt

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy m.in. usługi z zakresu tresury psów (PKWiU 96.09.11.0) oraz usługi z zakresu konsultacji behawioralnych zwierząt domowych (PKWiU 96.09.19.0). Działalności nie dotyczy żadne z wyłączeń zawartych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W obecnym roku podatkowym, który będzie rokiem poprzedzającym rok podatkowy, od którego wnioskodawczyni zamierza zmienić formę opodatkowania, nie osiągnęła ona, jak i nie osiągnie przychodów w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro. Podatniczka wskazała, że świadczone przez nią usługi z zakresu tresury psów oraz konsultacji behawioralnych stanowią działalność usługową, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Zdaniem zainteresowanej przychody przez nią uzyskiwane mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5%.

W celu weryfikacji prawidłowości swojego stanowiska wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy przychody, które osiąga w związku ze świadczeniem usług z zakresu tresury psów oraz konsultacji behawioralnych może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

KIS: wnioskodawczyni ma możliwość zastosowania ryczałtu 8,5%

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że osoby fizyczne, które świadczą usługi z zakresu tresury psów zgodnie z PKWiU oznaczone symbolem 96.09.11.0 oraz konsultacji behawioralnych dla zwierząt domowych klasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 96.09.19.0, mogą opodatkować swoje przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym o stawce 8,5%.

Organ podatkowy wskazał, że takie rozwiązanie zostało przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jednak aby skorzystać z tej preferencyjnej stawki, podatnik musi spełnić wszystkie kryteria określone w ustawie. W odniesieniu do usług świadczonych przez podatniczkę, organ skarbowy uznał je za działalność usługową. Dzięki tej klasyfikacji, podatniczka może korzystać z preferencyjnej stawki ryczałtowego podatku dochodowego, która wynosi 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.760.2022.3.MAP