Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zmiana statusu wnioskodawcy ze średniego na dużego przedsiębiorcę w toku realizacji inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu nie wpłynie ani na prawo do uznawania wydatków na używane środki trwałe jako kwalifikowane, ani na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej. Tym samym nie wpłynie na wysokość przysługującego Spółce zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu realizacji nowej inwestycji.

Zmiana statusu ze średniego na dużego przedsiębiorcę

Wnioskodawcą jest spółka, która jest polskim rezydentem podatkowym i podlega opodatkowaniu CIT. Prowadzi działalność z zakresu produkcji między innymi papieru. Spółka posiada status średniego przedsiębiorstwa zgodnie z Rozporządzeniem UE. W 2020 roku Spółka otrzymała decyzję o wsparciu od Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., zobowiązującą ją do poniesienia określonych kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji, mającej na celu modyfikację środków trwałych, zakup maszyn i urządzeń oraz budowę hali produkcyjnej. Realizacja tych inwestycji pozwoliłaby spółce zwiększyć zdolności produkcyjne i poprawić jakość produktów. Ponadto, spółka ma możliwość zmiany statusu z średniego na duże przedsiębiorstwo.

Wnioskodawca - spółka, chciał dowiedzieć się, czy zmiana jego statusu ze średniego na dużego przedsiębiorcę w trakcie realizacji inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu nie wpłynie zarówno na prawo do uznawania wydatków na używane środki trwałe jako kwalifikowane, jak również na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej, a tym samym na wysokość przysługującego Spółce zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu realizacji nowej inwestycji.

Nie wpływa na prawo do uznania wydatków jako kwalifikowane

Według odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora KIS, zmiana statusu spółki z średniego na duże przedsiębiorstwo w trakcie realizacji inwestycji nie powinna wpływać na prawo do uznawania wydatków na używane środki trwałe jako kwalifikowane oraz na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej.

"W przytoczonych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego stanowisko organu wskazuje, iż kluczowym elementem określającym dopuszczalność udzielenia pomocy oraz parametry uzyskanej pomocy jest dzień, w którym przedsiębiorca nabywa prawo do skorzystania z pomocy publicznej. Organ publiczny poprzez przyznanie takiego prawa wskazuje między innymi wartość pomocy, do jakiej jest uprawniony przedsiębiorca. Tym samym uprawienie do nabywania używanych środków trwałych, jak i przysługująca intensywność pomocy na podstawie statusu przedsiębiorstwa powinna być ustalana na dzień wydania Decyzji o wsparciu i powinna być niezmienna przez cały okres realizacji inwestycji." - wskazał wnioskodawca, do czego przychylił się organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że zmiana statusu Spółki z średniego na duże przedsiębiorstwo w trakcie realizacji inwestycji nie powinna wpływać na możliwość uznawania wydatków na używane środki trwałe jako kwalifikowane, ani na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej.

Informacja ta jest ważna dla Spółki, która może kontynuować realizację inwestycji zgodnie z planem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.483.2023.1.JG